سوالات هدیه های آسمان سوم درس دوازدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس دوازده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس دوازدهم

سوالات درس 12 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

1- چرا آن سه نفر تصمیم گرفته بودند به صدای قرآن خواندن پیامبر گوش دهند ؟
پاسخ» چون از دیگران شنیده بودند یک بار به سخنان قرآن گوش کنی شیفته ی آن می شوی.

2- چرا آن مرد متوجه گذشت زمان نبود؟
پاسخ» چون شنیدن آیات قرآن برای او جذاب و دلنشین بود.

3- ترا آن سه مرد روزهای دیگر هم برای شنیدن آیات قرآن به خانه پیامبر می رفتند؟
پاسخ» آنها حقیقتی بزرگ را در آیات قرآن یافته بودند.

4-. من هم دوست دارم قرآن بخوانم و از دستورات قرآن پیروی کنم.