سوالات هدیه های آسمان سوم درس دهم

سوال و جواب هدیه سوم درس ده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس دهم

سوالات درس 10 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

1 -روزه گرفتن بر مسلمانان واجب است.

2- با خواندن نماز و قرآن با خدا سخن میگویم

3- امام خمینی (ره) فرموده اند ما باید فلسطین را آزاد کنیم.

4- بر چه کسانی روزه گرفتن واجب نیست ؟
بیماران و مسافران