سوالات هدیه های آسمان سوم درس بیست

سوال و جواب هدیه سوم درس بیستم

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس بیست

سوالات درس 20 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس بیستم
1 کسانی که اعمال بد انجام می دهند وارد جهنم می شوند.

2 بهشت چه ویژگی هایی دارد ؟
پاسخ: بهشت باغ همیشه بهار است . اغی که خداوند در قرآن به انسانهای نیکوکار وعده داده است. در آنجا هیچ غم و غصه ای وجود ندارد و هیچ کس پیر و بیمار نمی شود.

3 چه کسانی وارد بهشت می شوند ؟

پاسخ: کسانی که به خدای یکتا ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده