سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس یازدهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس سرو سربلند سامرا

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هفتم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 11 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس یازدهم : سرو سربلند سامرا

1 -نام پدر امام حسن عسکری چه بود ؟
پاسخ: امام هادی

2 -امام حسن عسکری کجا به دنیا آمد ؟
پاسخ: مدینه

3 -متوکل حاکم ستمگر عباسی امام هادی را به اجبار از مدینه به سامرا آورد . به همراه امام هادی فرزندشان امام حسن عسکری هم آمدند

4 -حاکمان ستمگر عباسی اما کاظم را به بغداد و امام رضا را به خراسان آوردند

5 -وقتی امام حسن عسکری از مدینه به سامرا آمد در کجا زندگی کردند؟
پاسخ: در جایی نا امن بودند در محله ای به نام «عسکر» یعنی منطقه نظامی سکونت دادند که همیشه صدای اسبان و فریاد و همهمه به گوش می رسید و حاکمان عباسی ایشان را زیر نظر داشتند

6 -حاکمان عباسی چگونه امام حسن عسکری را کنترل می کردند ؟
پاسخ: حاکمان عباسی ایشان را زیر نظر داشتند . جاسوس و مامور اطراف خانه گذاشته بودند تا دوستانش را شناسایی کنند

– یاران و دوستانش را دستگیر می کردند یا شهید می کردند –

7 -امام حسن عسکری برای حفاظت یارانش چه می گفت ؟
پاسخ: وقتی مرا در میان شهر می بینید به من سلام ندهید و با دست به من اشاره نکنید که جانتان در خطر است

8 -رفتار و اخلاق امام حسن عسکری در زندان چگونه بود ؟
پاسخ: مشغول راز و نیاز با خدای خویش بودند – روزها روزه می گرفتند و شب ها نیایش می کردند

– آنقدر مهربان بودند که هنگام افطار ماموران زندان را به سفرده ساده ی خود دعوت می کردند

– اخلاق خوب و بی نظیر ایشان باعث شد تا ماموران زندان به ایشان علاقمند شوند

9 -با وجود ستم ها و سختی ها امام حسن عسکری چگونه مردم را هدایت می کرد؟
پاسخ: ؟با وجود ستم ها و سختی های عباسیان ، از هدایت مردم دست نکشید و مخفیانه برای مردم نامه می نوشت و با کلمات نورانی و امید بخش نور ایمان را در دلشان زنده می کرد

10-سخن امام حسن عسکری درباره بهترین دوست چیست ؟
پاسخ: بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد

11-چه رابطه ای میان فرموده امام حسن عسکری درباره بهترین دوست و و نیمه پر لیوان است ؟
پاسخ: باید خوبی ها را به یاد داشته باشیم و بدهی ها را فراموش کنیم

12-امام حسن عسکری امام یازدهم ما شیعیان است

13-ویژگی امام حسن عسکری چه بود ؟
پاسخ: ساده زیستی و احترام به اهل دانش – بردباری – مهربانی – هدایت مردم

14-چرا خلیفه عباسی از آزادی امام حسن عسکری و ارتباط او با مردم می ترسید ؟
پاسخ: زیرا می دانست که رهبر امام باعث آگاه شدن مردم می شود و او دیگر نمی تواند بر مردم حکومت کند

15-مسلط بودن امام حسن عسکری به زبان رومی ، فارسی و ترکی نشان دهنده چه بود ؟
پاسخ: علم امام که علم الهی بود و این علم را مستقیم از طرف خداوند دریافت می کرد