سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس ششم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس مال مردم

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس ششم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 6 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس ششم : مال مردم

درس ۶
1- اموال و وسایل اطراف ما یا متعلق به ما است یا دیگران . برای استفاده از هر دسته از این اموال باید رفتار متفاوتی داشته باشیم.

2- اموال و وسایلی که مربوط به شخص خاصی است اموال شخصی است و باید از صاحب آن اجازه گرفت و استفاده بدون اجازه از این حرام است.

3- اموال عمومی چیست ؟
پاسخ: اموالی که متعلق به شخص خاصی نیست و متعلق به همه است و همه ما می توانیم از آن استفاده کنیم.

4- از اموال عمومی چگونه باید استفاده کرد ؟
پاسخ: همه ما باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم و نسبت به نگهداری از آن ها مسئولیت داشته باشیم.

5- کم فروشی به چه معناست ؟
پاسخ: اگر فروشنده جنس کمتر تحویل دهند کم فروشی کرده است و حرام است.

6- آیه ویل للمطففین به چه معناست ؟
پاسخ: وای بر کم فروشان

7- وسایل عمومی را مثال بزنید ؟
پاسخ: نیمکت پارک – وسایل بازی – اتوبوس – وسایل مدرسه.

8 – اگر از وسایل عمومی برای استفاده شخصی اقدام شود حرام است.

۹- در اسالم برداشتن مال دیگران بدون اجازه حرام است.

۱۰- به اموالی که متعلق به فرد خاصی نیست و همه می توانند از آن استفاده کنند اموال عمومی می گویند.

۱۱- از اموال عمومی نمی توان استفاده شخصی کرد.

۱۲- نیمکت های داخل پارک جزء اموال عمومی هستند.

۱۳- اگر شما ۱۰ نان خریده باشید و در خانه متوجه شوید ۱۱ نان آورده اید چه کار باید انجام دهید ؟
پاسخ: یا نان اضافه را برگردانیم با پول نان اضافه را نانوایی بدهیم.

۱۴- مریم خود نویسی را پیدا کرده است در چه صورت می تواند از آن استفاده کند ؟
پاسخ: باید صاحبش را پیدا کند و از آن اجازه بگیرد استفاده بدون اجازه حرام است.

۱۵- اگر شخصی بدون اجازه از وسایل شخصی دیگران استفاده می کند چه می کنید ؟
پاسخ: با مهربانی و ادب به او تذکر می دهیم که کار اشتباه و حرام است و باید برای استفاده از وسایل شخصی دیگران از صاحبش اجازه بگیری.