سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس سیزدهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس کوچک های بزرگ!

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس سیزدهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 13 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس سیزده : کوچک های بزرگ!

1 -اسراف به چه معناست ؟
پاسخ» مصرف بیش از حد نیاز

2 -اسراف نکردن یعنی درست مصرف کردن

3 -درست مصرف کردن یعنی به اندازه مصرف کردن

4 -چند نمونه از کوچک های بزرگ مثال بزنید ؟
پاسخ» پاره نکردن برگه های دفتر
– تراش نکردن زیاد مداد
– جمع شدن پول در قلک

5 -از اسراف نکردن در مدرسه مثال بزنید ؟
پاسخ» – شیر آبخوری را باز نگذاریم و پس از استفاده ببندیم . از کاغذ و دفتر درست استفاده کنیم و پاره نکنیم
– از وقتمان درست استفاده کنیم و درست بخوانیم

6 -آیه ای درباره اسراف بگویید ؟
پاسخ» و ال تسرفوا انه الیحب المسرفین اسراف نکنید زیرا خدا اسراف کاران را دوست ندارد

7 -پیامبر درباره اسراف در آب چه می فرماید ؟
پاسخ» هرگز آب را اسراف نکنید هرچند کنار نهر جاری باشد

8 -اسراف و زیاده روی در تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای چه عاقبتی دارد ؟
پاسخ» زمان زیادی را از دست می دهیم و وقت را هدر داده ایم که اسراف است

9 -اسراف در وضو و غسل چه عاقبتی دارد ؟
پاسخ» باعث اسراف آب زیادی است که باید هنگام استفاده از آب مواظب باشیم که اسراف نشود و آب هدر نشود