سوالات مطالعات چهارم درس سیزدهم

سوال و جواب درس 13 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس سیزدهم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 13 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

پرسش و پاسخ های درس ۱۳ اجتماعی)
1-حکومت هخامنشیان به دست چه کسی ازبین رفت؟
پاسخ-به دست اسکندرمقدونی

2 -علل ضعف هخامنشیان در اواخر حکومت خودشان و شکست آن ها از اسکندر چه بود؟
پاسخ-اختلافات داخلی؛بی لیاقتی شاهان و حاکمان

3-هخامنشیان چند سال برابر ان حکومت کردند؟
پاسخ-بیش از دویست سال

4-درزمان حمله اسکندر ایرانیان چه کارکردند؟
پاسخ-با تمام وجود ایستادگی و مقاومت کردند ولی بی نتیجه بود.

5 -آریوبرزن که بود؟
پاسخ-یکی از برجسته ترین فرماندهان ایرانی بود که تا پای جان با اسکندر و سپاهیانش جنگید و با خیانت همرزمانش کشته شد.

6-بعد از هخامنشیان کدام حکومت در ایران تشکیل شد؟
پاسخ-حکومت جانشینان اسکندر یا همان سلوکیان

7-سلوکیان بعد از حاکم شدن بر ایران چه کردند؟
پاسخ-سلوکیان سعی کردند آداب و رسوم و خط و زبان یونانی را در ایران رواج دهند.

8-سرانجام حکومت سلوکیان و جانشینانان اسکندر چه شد؟
پاسخ-مردم ایران حکومت بیگانگان را نمی پذیرفتند سرانجام گروهی از آریایی ها به نام پارت ها به رهبری اشک با آن ها جنگیدند و آن ها را شکست داده و از ایران بیرون راندند و حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.

9-چرا حکومتی را که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان نامیده شد؟
پاسخ-زیرا پادشاهان اشکانی ؛به احترام رهبر بزرگ خود، لقب اشک را برای خود برمی گزیدند.

10-قدرتمندترین پادشاه اشکانی چه نام داشت؟
پاسخ-مهرداد دوم

11-چرا امپراتوری ایران و روم دائم می جنگیدند؟
پاسخ-زیرا همسایه بودند و رومی ها می خواستند ایران را تصرف کنند،ولی در بیشتر جنگ ها از اشکانیان شکست خوردند.

12-پارت ها در چه کارهایی مهارت داشتند؟
پاسخ-در فنون جنگی،اسب سواری،تیراندازی

13 -سردار مشهور ایرانی درزمان اشکانیان؛ که کراسوس فرمانده رومی ها را شکست داد چه نام دارد؟
پاسخ-سورنا

14 -مهم ترین کار اشکانیان چه بود؟
پاسخ-بیرون راندن جانشینان اسکندر و قدرتمند کردن ایران

15 -سورنا و آریوبرزن چه کار ارزشمندی انجام دادند؟
پاسخ-سورنا لشکر روم به فرماندهی کراسوس را شکست داد و آریوبرزن تا پای جان از کشورش درمقابل بیگانگان دفاع نمود.

 

بعدی» درس چهاردهم مطالعات چهارم
پیشین« درس دوازدهم مطالعات چهارم