سوالات مطالعات پنجم درس هجدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 18 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس هجدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس هجدهم : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

۱- چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟
پاسخ: خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند؛ امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند. در نتیجه، قیامهای زیادی علیه ی بنی امیه صورت گرفت .

۲- خاندان بنی عباس چگونه توانستند در میان ایرانیان طرفدارانی پیدا کنند؟

پاسخ: بنی عباس با تبلیغات زیاد، طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بوند. آنها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند.

۳- ابومسلم خراسانی که بود و چه کرد؟
پاسخ: ابومسلم خراسانی یکی از ایرانیانی بود که فرمانده ی گروه های ناراضی را به عهده داشت. او در چند جنگ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند

۴- چرا بنی عباس اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟
پاسخ: بنی عباس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند به همین دلیل، اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۵- حکومت های ایرانی در دوره ی خلافت عباسیان را نام ببرید.

پاسخ: سامانیان – صفاریان – آل بویه – علویان – طاهریان

۶- کدام خاندان از گروه های ناراضی خلفای بنی امیه بودند؟
پاسخ: خاندان عباس

۷- کدام حکومت های ایرانی به عمرانی و آبادانی علاقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟
پاسخ: فرمانروایان آل بویه و طاهریان

۸- به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند ؟

پاسخ: سیاه جامگان زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۹- مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی در کجا قرار دارد و این دو امام به دست چه کسانی شهید شدند ؟

پاسخ: کاظمین – بنی عباس

۱۰- از چه زمانی ایرانیان در بخش های ایران حکومت اسلامی تشکیل دادند ؟
پاسخ: از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران حکومت هایی تشکیل دادند.

۱۱- یکی از فرمانده هان گرو های ناراضی بنی عباس که بود ؟
پاسخ: ابومسلم خراسانی

۱۲- چگونه خاندان بنی عباس به حکومت رسید؟
پاسخ: ابومسلم خراسانی در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۱۳-چگونه عباسیان شکست خوردند ؟
پاسخ: آل بویه دشمن خلیفه عباسی بودند . یکی از فرمان روان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه عباسی را به زندان بیندازد.

۱۴-گنبد چمستان در مازندران در شهر ساری از آثار دوره علویان است

۱۵- پایتخت آل بویه کجاست ؟
پاسخ: اصفهان وری

۱۶- آل بویه دشمن خلیفه ی عباسی بودند.

۱۷-علویان و آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند.

۱۸- برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند.

۱۹- فرمانروایان آل بویه بیمارستان مهمی در بغداد تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.

۲۰- ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بود.

۲۱- در زمان آل بویه مراکز علمی شیعه گسترش یافت.

۲۲- با ورود عرب های مسلمان به ایران حکومت ساسانیان منقرض شد.

۲۳- مرکز اصلی حکومت بنی عباس در بغداد بود.

۲۴- رودکی شاعر معروف دوره می سامانیان بود.