سوالات مطالعات پنجم درس نوزدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 19 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس نوزدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس نوزدهم : وزیران کاردان، شهرهای آباد

1- ترکان در کدام قسمت ایران زندگی می کردند و کار اصلی شان چه بود؟
پاسخ: ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند. آنها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان، دامداری بود.

٢- ترکان کدام سلسله ها را تشکیل دادند نام ببرید.
پاسخ: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

۳- یکی از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی چه بود؟
پاسخ: یکی از کارهای مهم سلطان محمود لشکرکشی به هند بود. او چند بار به آن سرزمین لشکر کشید؛ در آنجا بتخانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت

۴- در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی قلمرو سلجوقی تا کجا گسترش یافت؟
پاسخ: از شرق تا نزدیکی چین و از غرب تا دریای مدیترانه

۵۔ حکومت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟
پاسخ: پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی، بین جانشینان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی، ضعیف شد. سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه ی خوارزم، آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

۶- در زمان سلطان محمد خوارزمشاه قلمرو ایران چه تغییری کرد؟
پاسخ: در زمان او، قلمرو ایران از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغولها همسایه شد.

۷- در زمان حکومت ترکان شغل بیشتر مردم چه بود؟
پاسخ: در ایران همچون گذشته، شغل بیشتر مردم کشاورزی و دامپروری بود.

۸- در دوره ی سلسله ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟
پاسخ: در این دوره، شهرهای بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ایران به وجود آمد. در این شهرها شغلهایی چون سفالگری، آهنگری، بافندگی و تجارت، رواج داشت، بازرگانی با سرزمینهای دیگر نیز در این دوره بسیار رونق یافت.

۹- چرا حاکمان ترک تبار وزیران ایرانی برای اداره کشور خود انتخاب می کردند؟
پاسخ: حاکمان ترک تبار که از اقوام بیابان گرد بودند، از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. آنها می دانستند که برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افرادی آشنا با
کشورداری استفاده کنند، به همین دلیل، آنها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند.

۱۰- مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟
پاسخ: در دوره ی سلجوقی به دستور خواجه نظام الملک

۱۱-مشهورترین فرمانروای غزنوی سلطان محمود غزنوی بود.

۱۲- پس از سلطان محمود پسرش سلطان مسعود به حکومت رسید.

۱۳- پایتخت سلطان ملکشاه شهر اصفهان بود.

۱۴- خواجه نظام الملک یکی از وزیران مشهور سلجوقیان بود

۱۵- خواجه نظام الملک توسی به فرمان سلطان سلجوقی به قتل رسید.

۱۶- از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان ابوالقاسم فردوسی است که اثر معروف او شاهنامه نام دارد.

۱۷-حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی مغول به ایران برچیده شد