سوالات مطالعات پنجم درس سیزدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 13 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس سیزدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس سیزدهم : حرکتهای زمین

درس ۱۳

1- چه موقع شب و چه موقع روز است ؟
پاسخ: وقتی زمین به دور خود می‌چرخد، یک نیمه ی آن در مقابل نور خورشید قرار می گیرد در این هنگام، نیمه ی رو به خورشید، روز است و در همین زمان، نیمه ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آنجا شب است

۲- حرکت چرخشی را تعریف کنید؟
پاسخ: به چرخش زمین به دور خود، حرکت چرخشی میگویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می آید.

۳- چه موقع ظهر است؟
پاسخ: زمانی که خورشید به طور مستقیم در بالای نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار می گیرد، ظهر است

۴- شب و روز در اثر حرکت زمین به دور خودش است.

۵- حرکت انتقالی را تعریف کنید؟
پاسخ: به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می گویند که بر اثر آن، فصلها پدید می آیند

6- حرکت زمین به دور خود از غرب به شرق است

۷- خط استوا چیست؟
پاسخ: استوا خطی فرضی است که مانند کمربند به دور کره ی زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمه ی مساوی تقسیم می کند. این دو نیمه را نیمکره ی شمالی و نیمکره ی جنوبی می نامند.

۸- نیمکره چیست؟
پاسخ: اگر کره ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، به هر نیمه ی آن نیمکره گفته می شود،

9- مدار چیست؟
پاسخ: دایره های فرضی دیگری با فاصله ی مساوی، از استوا تا قطب شمال و از استوا تا قطب جنوب کشیده شده اند . این دایره های فرضی، که به موازات استوا رسم شده اند، مدار نامیده می شوند

۱۰- نصف النهار چیست؟
پاسخ: خط های فرضی دیگری از نصف النهار قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند که به آنها نصف النهار می گویند.

۱۱- نام دیگر نصف النهار مبداء چیست و چرا به این نام معروف است؟
پاسخ: مهمترین نصف النهار، نصف النهار مبداء است که از دهکده ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور میکند و به همین دلیل به آن نصف النهار گرینویچ هم می گویند. نصف النهار مبداء زمین را به نیمه ی شرقی و غربی تقسیم می کند

۱۲- نصف النهار چگونه تقسیم شده است؟
پاسخ: از نصف النهار مبدا به سمت شرق به ۱۸۰ درجه و به سمت غرب نیز به ۱۸۰ درجه تقسیم شده است.

۱۳-مدارها چگونه تقسیم شده است ؟
پاسخ: تا قطب شمال و قطب جنوب به ۹۰ درجه تقسیم شده است.

۱۴- خورشید هر روز از کدام سمت طلوع و از کدام سمت غروب می کند؟
پاسخ: از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند

۱۵- خط های فرضی روی کره ی جغرافیایی و نقشه برای چیست؟
پاسخ: جغرافیدانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر مطالعه کنند و بفهمند هر مکان به طور دقیق در کدام قسمت زمین قرار گرفته است.

۱۶- نیمکره ی شمالی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در بالای خط استوا

۱۷-نیمکره ی جنوبی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در پایین خط استوا

۱۸- نصف النهار مبداء چند درجه است؟
پاسخ: نصف النهار مبدأ، صفر درجه است. از نصف النهار مبدأ به سمت شرق به ۱۸۰ درجه و به سمت غرب نیز به ۱۸۰دجه تقسیم شده است.

۱۹- مدار استوا چند درجه است؟ مدارهای چگونه تقسیم شده است؟
پاسخ: مدار استوا صفر درجه است و تا قطب شمال و قطب جنوب به ۹۰ درجه تقسیم شده است.

۲۰-مهم ترین نصف النهار چه نام دارد؟
پاسخ: نصف النهار مبداء

۲۱-گردش زمین به دور خورشید ۳۶۵ روز (یکسال طول می کشد.

۲۲- کشور ایران در نیمکره ی شمالی و شرقی قرار گرفته است.

۲۳-نصف النهار مبداء زمین را به دو نیمه ی شرقی و غربی تقسیم می کند.