سوالات مطالعات پنجم درس بیست و یک با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 21 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس بیست و یک با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس بیست و یکم : بازسازی ویرانه ها

1- جانشینان چنگیز- هلاکوو تیمور چه کردند؟
جواب: آنها پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تأثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند. پس به تدریج به دین اسلام روی آوردند و مسلمان شدند. آنها همچنین سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله بگیرند و عمران و آبادی در ایران را تشویق کنند.

٢- وزیران ایرانی با مغولان چگونه رفتار می کردند؟
جواب: وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشور داری را به آنها بیاموزند.

٣- وزیر دانشمند دوره ی ایلخانان که بود و چه کرد؟
جواب: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از وزیران دانشمند دوره ی ایلخانان بود که چندین کتاب علمی نوشت و به دستور او بناهای زیادی چون مسجد، مدرسه و بیمارستان ساخته شد.

۴- خواجه نصیرالدین توسی که بود و چه کرد؟
جواب: خواجه نصیرالدین توسی نیز از مشاوران هلاکو بود که سعی می کرد عادت های زشت مغول ها از جمله وحشیگری هایشان را تغییر دهد، خواجه نصیرالدین توسی، ریاضیدان و ستاره شناس بزرگی بود و به همت او رصدخانه ی مراغه تاسیس شد

۵- در زمان جانشینان چنگیز- هلاکو و تیمور مردم ایران چه کردند؟
جواب: در زمان جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور، مردم ایران به تدریج، ویرانه ها را به شهرهای آباد و پر رونق تبدیل کردند و شهرنشینی را در ایران گسترش دادند. در این شهرها بناهای متعدد چون مساجد، کاروانسراها، حمام، برج ها و ساخته شد

۶- شاهرخ که بود و چه کرد؟
جواب: شاهرخ، پسر تیمور، برخلاف پدر خود مردی نیکوکار بود و سعی می کرد هرجا را که پدرش ویران کرده بود، آباد کند. او دستور داد مدارس و کتابخانه های متعددی بسازند ۷- چند نمونه از شاعران که در دوره ی مغول و تیموری بودند را نام ببرید. سعدی – حافظ – مولوی – عطار نیشابوری

۸- مسجد گوهرشاد در کجا و به همت چه کسی ساخته شد؟
جواب: مشهد-گوهرشاد همسر شاهرخ

9- خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از وزیران ایلخانان بود.