سوالات مطالعات پنجم درس اول با جواب

سوالات درس 1 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

 

سوالات مطالعات پنجم درس اول با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس اول : من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

1- راههای برقراری ارتباط انسان ها با یکدیگر را بنویسید؟
پاسخ» گفت گو(کلامی)- حریم شخصی – ارتباط غیر کلامی

۲- حریم شخصی چیست؟
پاسخ» حریم شخصی هر فرد محدودهای است که هیچکس نباید بدون اجازه و رضایت او وارد آن شود. برای
مثال، خانه ی ما حریم شخصی ماست و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی ما وارد آن شود .افراد دوست ندارند دیگران درباره ی بعضی موضوعات خصوصی شان از آنها سؤال کنند؛
چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شود و در زندگی آنها تأثیری ندارد. تصور کنید فردی از شما درباره ی درآمد ماهیانه ی پدرتان یا مقدار پول توجیبی شما بپرسید یا سؤال کند که رابطه ی شما با خواهر یا برادرتان چگونه است؛
در حالی که شما ممکن است دوست نداشته باشید به این پرسشها پاسخ دهید. بنابراین، اگر افراد دوست نداشته باشند درباره ی مسائل خصوصی شان توضیح بدهند، ما حق نداریم کنجکاوی کنیم و وارد حریم شخصی آنها شویم.

3- ارتباط غیر کلامی را تعریف کنید؟
پاسخ» در حین گفت و گو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن، به دیگران انتقال می دهیم؛ برای مثال، با تکان دادن سر نشان می دهیم که حرف طرف مقابل درست است یا با حرکات صورت نشان می دهیم که از شنیدن موضوعی تعجب کرده ایم. به این نوع ارتباط، ارتباط غیر کلامی می گویند.

۴- حریم چند نوع است نام ببرید؟
پاسخ» ۲نوع – جسمی۔ روحی روانی

۵- مهمترین راه ارتباط انسانها با یکدیگر گفت و گو (کلام) است.

۶- هر گفت و گو چند طرف دارد؟
پاسخ» گوینده، یعنی کسی که صحبت می کند و شنونده، یعنی کسی که گوش می دهد.

۷- هنگامی که کسی با ما صحبت می کند، لازم است به چه مواردی توجه کنیم؟
پاسخ» به حرف های او دقت و توجه کنیم؛ گاهی ممکن است صدای گوینده را شنویم اما حواسمان به چیز دیگری باشد و یا کار دیگری انجام دهیم و خوب به حرف های او توجه نکنیم. کلام م گوینده را قطع نکنیم و صبر کنیم جمله اش را کامل کند و حرفهایش تمام شود . به گوینده نگاه کنیم؛ وقتی کسی با ما صحبت می کند و ما به جای دیگری نگاه می کنیم، آن فرد احساس می کند که دوست نداریم به حرفهایش گوش دهیم یا از حرفهایش خسته شده ایم . گاهی با تکان دادن سر یا سؤال کردن، گوینده را تشویق کنیم که به صحبت خود ادامه بدهد.

۸- هنگامی که با دیگران صحبت می کنیم، لازم است به چه مواردی توجه کنیم؟
پاسخ» به شنونده نگاه کنیم. با صدای مناسب، یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، و نه تند و کند، صحبت کنیم. اگر با صدای مناسب صحبت نکنیم، دیگران ممکن است زود خسته شوند و دیگر به حرفهای ما گوش ندهند , منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم. زمانی مناسب را برای حرف زدن با دیگران انتخاب کنیم؛ مثال اگر کسی در حال انجام دادن کاری است و وقت ندارد، مزاحم او نشویم. از کلمات مودبانه | استفاده کنیم وقتی درخواستی داریم از عبارت های احترام آمیز چون خواهش میکنم، لطفا) استفاده کنیم. همینطور اگر اشتباهی کردیم، بگوییم «معذرت می خواهم». در گفت و گو با بزرگترها، به جای واژه ی «تو» از «شما» استفاده کنیم.

۹- ما انسانها برای زندگی فقط به آب، غذا و هوا، نیاز نداریم بلکه به ارتباط با دیگران هم نیازمندیم و اگر این ارتباط نباشد، احساس تنهایی می کنیم.

۱۰-در گفت و گو با بزرگترها به جای واژه «تو» از شما استفاده کنیم.

۱۱-محدوده ای که نباید بدون اجازه وارد شد حریم شخصی نام دارد.

12-وقتی با تکان دادن سر حرف کسی را تایید کنیم ارتباط غیر کلامی برقرار کرده ایم.

۱۳-در یک ارتباط خوب حالت های چهره، حرکات، رفتارهای ما نیز مانند صحبت کردن و گوش دادن اهمیت دارد.

۱۴-با رفتار و حالت صورت چه چیزهایی را می توانیم نشان دهیم؟
پاسخ» خوشحالی- غمگین بودن – دلخور بودن عصبانی بودن – تعجب و ترس

۱۵-دو طرف گفت و گو شنونده و گوینده هستند و در گفت و گو صدا باید نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته باشد.

 

📕💢 بعدی» سوالات درس 2 مطالعات پنجم 
🔖 پیشین«…