سوالات متن درس 8 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس هشتم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 8 پیام های آسمانی هشتم

 

درس 8 : نشان ارزشمندی

1 چه شباهتهایی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین  و احکام اسلامی وجود دارد؟
جواب: هردو ما را به انجام برخی کارهای ضروری راهنمایی می کند و از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد. هدف هردو  سالم ماندن و رستگاری و رسیدن به هدف است.

2 خداوند در مسیر زندگی انسان تابلوهایی مثل تابلوهای راهنمایی  و رانندگی قرار داده است. این تابلوها بر  چندگونه است؟
جواب: هردو ما را به انجام برخی کارهای ضروری راهنمایی می کند و از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد. هدف هردو سالم ماندن و رستگاری و رسیدن به هدف است.

3 احکام اسلامی چگونه احکامی هستند؟
جواب: قوانینی برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان  می باشند.

4 توجه به احکام و قوانین دینی چه تأثیراتی دارد؟
جواب: از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت می کند

5 چند مورد از افراد مَحرََم و نامحرََم را نام ببرید.
جواب: محرم :مادر پدر عمه عمو دایی …
نامحرم : پسرخاله – پسر دایی – دختر عمو پسر عمو…

6 قوانین اجتماعی اسلام را نام ببرید.
جواب: حفظ حیا – حفظ نگاه – حفظ پوشش مناسب

7 اولین وظیفه  هر مسلمان در برابر نامحرمان  چیست؟
جواب: حفظ نگاه

8 قرآن کریم در سوره  احزاب ایه ی 32 به بانوان چه می فرمِایدِ؟ترجمِهِ آیه ذکر شود.
جواب: ) فََلا تَخْضَعَْنَ  بِالْقَوْلِ فَیَطْمََعَ   الَّذِی فِی قَلْبِه  مَرَض  وَقُلَْنَ  قَوْْلا مَعْرُوًفًا(
پس با ناز سخن مگوئید ، که شخص بیمار دل به طمع بیفتد .بلکه به شیوه ایی پسندیده سخن بگوئید.

9 انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود …. است.
جواب: حرام است

10 نمونه هایی از اعمال حرام را که سبب تحریک نامحرمان  می شود نام ببرید.
جواب:  پوشیدن لباسهای تنگ بدن نما – سخن گفتن با لحن نامناسب
–  استفاده از کلمات سبک و مبتذل در برابر نامحرمان

11 امام صادق )ع( در مورد بی توجهی  به چشم پوشی و نگاه  حرام چه می فرماید؟
جواب: نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است
که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به گمراهی
کشیدن صاحبش کافی است . چه بسیار نگاه های کوتاهی که  حسرت طولانی در پی دارند.

12 جرم ها و جنایتهای بزرگ در ابتدا با یک ………… آغاز شده اند.
جواب: نگاه حرام

13 کسانی که نگاه حرام دارند و حفظ نگاه نمی کنند گرفتار چه می شوند؟
جواب: گرفتار غم و اندوه و حسرت و ناآرامی و اضطراب

14 اگر انسان نگاه خود را کنترل کند چه چیزی در انتظارش است؟
جواب: پاداش عظیم الهی در دنیا و آخرت

15 پیامبر اکرم در مورد  فروبستن نگاه از نامحرمان چه می  فرماید ؟
جواب: هرکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد ، خداوند  شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجا د می کند.

16 حفظ حجاب و پوشش مناسب زنان موجب چه می شود؟
جواب: زیبایی های زنان در برابر نامحرمان پدیدار نمی شود . و زنان می توانند با آرامش خاطر به امور فردی و اجتماعی خود بپردازند و محیط نیز برای فعالیت سازنده ی مردان  سالم می ماند

17 آثار بد حجابی را بطور خلاصه بیان کنید.
جواب: ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز – کم  ارزش شدن زن در جامعه – دور شدن انسان از خدا

18 مهمترین پیامد بدحجابی و بی توجهی به حجاب چیست؟
جواب: دور شدن انسان از خدا

19 عواقب بی توجهی به حجاب چیست؟
جواب: باعث  افتادن در پرتگاه هلاکت و دور شدن از خداوند و جدا شدن از مسیر آرامش بخش خدا و از دست دادن عمرو ایمان  می شود