سوالات متن درس 6 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس ششم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 6 پیام های آسمانی هشتم

 

 

درس 6 : نردبان آسمان

1- علی )ع( در مورد نماز چه می فرماید؟
جواب: ای مردم مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید . آیا نمی شنوید  که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند ، می گویند « ما از نمازگزاران نبودیم» بدرستی که نماز ، گناهان را مانند برگ های پائیزی  فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

2 پیامبر خدا نماز را به چه تشبیه کرده است؟
جواب: به چشمه ی آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز پنج مرتبه خود را در آن  شست و شو دهد ؛پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

3 در میان احکام اسلامی کدام موضوع بیشتر مورد تأکید و  سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است؟
جواب: نماز

4 در سخنان معصومین از نماز با چه عناوینی یاد شده است؟
جواب: ستون دین – معراج مؤمنان – سدّیّ محکم در برابر شیطان

5 ترک نماز موجب چه می شود؟
جواب: کشیده شدن به کفر و بی ایمانی

6 آداب نماز را بیان کنید.
جواب: بجا آوردن نماز در اوّّل وقت – پوشیدن لباسهای تمیز – برپا داشتن نماز به جماعت – خواندن اذان و اقامه قبل از نماز – خواندن نمازدر مسجد

7 حضرت علی )ع( در مورد اذان و اقامه چه می فرماید؟
جواب: کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد ، دوصف ازفرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود . و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز  بخواند ، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

8 پیامبر اکرم در مورد کسی که اذان می گوید ، چه می  فرماید؟
جواب: بخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران ، سهم مؤذنی است  که  مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

9 چرا نماز خواندن در مسجد بیشتر توصیه شده است؟
جواب: چون یاد و ذکر خدا همیشه در آن جاری است – معنویت فراوانی دارد – انسان بیشتر متوجه خدا می شود و نماز را با  توجه بیشتری می خواند.

10 امام صادق )ع( در مورد رفتن به مسجد چه می فرماید؟
جواب: به مسجد آمدن را جدّّی بگیرید ؛ چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هرکس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهان پاک می کند و نام او را در میان زائران  خود می نویسد.

11 چه فرقی میان آداب نماز و احکام نماز وجود دارد؟
جواب: آداب نماز اعمالی هستند که اگر انجام شود بهتر است ولی بجا نیاوردن آنها موجب باطل شدن نماز نمی شود ولی عدم رعایت  احکام نماز باعث باطل شدن نماز می شود.

12 اگر نماز گزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس  شده است  و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش …… است.
جواب: باطل

13 اگر نمازگزار بفهمد لباس و بدنش نجس شده است ولی بعداً فراموش کند که آن را پاک کند و در همان حال نماز بخواند   نمازش ……… است.
جواب: باطل

14 اگر نمازگزار قبل از نداند که لباس و بدنش نجس شده است  و بعد از نماز بفهمد نمازش …….. است.
جواب: صحیح

15 اگر مقدار خون در لباس ……………… باشد نماز صحیح است.
جواب: کمتر از یک سکه ی کوچک

16 از شرایط مکان و لباس نماز گزار 4 مورد ذکر کنید.
جواب: مکان و لباس نمازگزار باید پاک باشد لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد لباس از پول حرام خریداری نشده باشد استفاده از طلا برای مردان حرام است لباس از پوست و موی حیوانات حرام گوشت نباشد

17 در موارد زیر نماز باطل است یا صحیح :
بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نماز می  خواند.
جواب:  صحیح

بعد از ادرار فراموش کرده محل نجس بدن را شستشو دهد
جواب:  باطل

کمربندش از چرم گاو است.
جواب:  صحیح

مقداری از موهای گربه در روی لباسش باقی مانده است.
جواب:  باطل

با پول رشوه لباس خریده و با آن نماز می خواند
جواب:  باطل

18 کسی که پاهایش خیس است آیا می تواند بر روی فرش  نجس نماز بخواند؟
جواب:  خیر

19 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان ……. است.
جواب:  حرام

20 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را …… می کند
جواب:  باطل

21 اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد ، می توان  با آن نماز خواند ؟
جواب:  توضیح دهید.خیر . این مورد فقط در مورد خون می باشد و در مورد نجاسات  دیگر حتی یک ذره هم نماز را باطل می کند.