سوالات متن درس 15 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس پانزدهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 15 پیام های آسمانی هشتم

 

درس پانزدهم : حق الناس

1 حقوق  های سه گانه (حق النفس – حق الله – حق الناس) را به اختصار توضیح دهید و مثال بیاورید.
جواب: حق النفّس :برخی کارهای ما برای سالم ماندن و رشد خود  می باشد (غذا خوردن – رعایت بهداشت …)
حق الله :برخی کارهای برای اطاعت از دستورات خدا  انجام  میدهیم. (نماز – روزه …)
حق النّّاس: برخی کارها وظیفه ما نسبت به دیگران است کمک به دیگران – ازار ندادن دیگران – رعایت حقوق افراد – ظلم نکردن  …

2 آفتهای  زبان را نام ببرید.
جواب: دروغ گویی – غیبت – ناسزاگویی

3 نمونه هایی از ظلم به مردم (حق الناس) را نام ببرید.
جواب:
-بردن آبروی افراد
-تخریب پارکها و جنگلها
-آسیب رساندن به اموال عمومی
-ریختن زباله یا مواد سمّّی در رودخانه ها
-آلوده نمودن هوای محیط زیست…

4 آیا حق النّاّس فقط در امور مالی می باشد ؟
جواب: خیر . بلکه حفظ آبرو ، اسرار و شخصیت مردم جزو حق النّّاس  است.

5 پیامبر اکرم در مورد عدم رعایت حق الناس و تخریب اموال  عمومی مثل استراحت گاهها و …  چه می فرماید ؟
جواب: از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاهها و استراحتگاه های عمومی را آلوده کند و همچنین کسی که راه عبور مردم را  سد کند.

6 نظر دین اسلام در مورد حفظ محیط زیست چیست؟
جواب: دین اسلام سفارش میکند که در حفظ محیط زیست کوشا باشند  و همچنین کمک به رشد و حفاظت  از محیط زیست را  که از نعمتهای الهی میباشد ، در ردیف عبادتهای بزرگ  می شمارد

7 اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه ی مردم را از بین  ببرد ، چگونه می تواند این حق بزرگ را جبران کند؟
جواب: با کاشتن درخت

8 کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد حقوق چه  کسانی را باید رعایت کند؟
جواب:
-حق الله
-حق النفس
-حق الناس

9 اگرهمه ی مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند  چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
جواب: ناامنی فراگیر خواهد شد و مردم روی آرامش را نخواهند دید

10 سه نمونه از حقوقی که همکلاسی ها بر شما دارند ، بیان  کنید.
جواب: -تلاش و کمک به حفظ اموال مدرسه
-تلاش در جهت رشد همدیگر
-تلاش برای حفظ آرامش ونظم و  امنیت مدرسه

11 سه نمونه از حقوقی که افراد خانواده (پدر ومادر خواهر و  برادر و …) بر شما دارند ، بیان کنید.
جواب: -حفظ احترام متقابل
-کمک به حل مشکلات همدیگر
-ابراز  محبت و دوستی و ومهرورزی نسبت به هم

12 بی توجهی به حقّ الله شامل چیست؟
جواب: 1-کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد
2-بی دلیل نماز نمی خواند
3- نپرداختن خمس و زکات

13 بی توجهی به حقّ النّّاس شامل چیست؟
جواب: 1-کسی که به دیگران تهمت می زند
2-ظلم به همنوعان
3-از بین بردن اموال عمومی و تخریب محیط زیست

14 بی توجهی به حقّ النََّّفس شامل چیست؟
جواب:  1-کسی که عمرش را بیهوده تلف می کند
2-عدم رعایت بهداشت فردی
3-نداشتن تغذیه مناسب و رشد نامناسب جسمی و روحی