سوالات متن درس 12 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 12 پیام های آسمانی هشتم

 

درس دوازدهم : ارزش کار

1 رسول خدا در مورد کسب و کار حلال چه می فرمایند ؟
جواب: عبادت ده جزء دارد که نُُه جزء آن ، کار و کسب حلال است.

2 فواید کار کردن را بیان کنید.
جواب:
-بی نیاز شدن از دیگران
-توانایی برای بخشش سخاوتمندی و
-مشارکت در کارهای خیر
-برطرف ساختن مشکلات اجتماعی
-جلوگیری از تخلفات و جرائم اجتماعی مثب مزاحمت های خیابانی و تکدّی گری

3 اثرات بیکاری در جامعه چیست؟
جواب: فقر و دزدی ومشکلات فردی و اجتماعی

4 امام صادق(ع) در مورد پاک شدن گناهان و کارهای حرام و  تأثیر آن بر پاک شدن حرامهای دیگر چه می فرماید؟
جواب: آنچه گناهان را پاک می کند کارهای نیک است . امّّا کار حرام  نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.

5 اثرات بدست آوردن اموال از راه حرام  بر زندگی انسان  چیست؟
جواب: -مرتکب گناه بزرگ می شود
-افزوده شدن گناهان انسان
-دور شدن خیر و برکت از زندگی
-عدم استجابت دعاها

6 مواردی که کار خوب و حلال است ولی اموالی که از آن  شغل بدست می آید حرام است را ذکر کنید.
جواب: -بسته بندی اجناس بی کیفیت به جای اجناس با کیفیت
-کارمندی که درست کار نمی کند
-مغازه داری که جنس نامرغوب را با جنس مرغوب قاطی می کند
-پزشکی که در  کارش کوتاهی می کند

7 چند شغل نام ببرید که درآمد آنها حرام است؟
جواب: -دزدی
-قاچاق
-قمار

8 کسب و کار حرام چه آثاری بر زندگی انسان دارد؟
جواب: -از بین رفتن برکت از زندگی
-عدم استجابت دعاها
-هزینه  کردن درآمد حرام در راه نادرست