سوالات متن درس 1 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس اول پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 1 پیام های آسمانی هشتم

 

درس 1 :  آفرینش شگفت انگیز

1 چرا در نگاه اوّّل بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند؟
جواب: چون نگاهمان سریع و گذرا میباشد

2 علی(ع)در مورد آفرینش انسان چه می فرماید؟
جواب: از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکّّه ایی
چربی نگاه می کند ، با پاره ایی گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود.

3 از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ایی می توان گرفت ؟
جواب: این جهان شگفت انگیز ناظمی دارد بنام خداوند دانا و توانا

4 با توجه به حضرت سخن علی(ع)توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟
جواب: تا درباره آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب آخرت برهانید

5 خداوند این جهان را چگونه آفریده است؟
جواب: طوری آفریده که به بهترین شکل در آن زندگی کنیم چشم بینا برای دیدن قدرت الهی و عقل برای اندیشه
و آموختن درس خداشناسی

6 وظیفه ما در مقابل خداوند و نعماتی که به ما داده است ، چیست؟
جواب: رخدا را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم که نتیجه آن بهشت زیبای خداست.