سوالات فصل چهارم روان شناسی یازدهم

سوالات متن شناسی یازدهم انسانی فصل ۴

سوالات فصل چهارم روان شناسی یازدهم

۱- حافظه با تفکر چه ارتباطی دارد؟
جواب: تا حافظه ای نباشد تفکری شکل نمی گیرد. زیرا حافظه ابزار(اطلاعات و مواد) مورد نیاز برای تفسیر، تجزیه و تحلیل، قضاوت، اداراک و توجه را فراهم می کند و به عبارت دیگر حافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه به شناخت عالی است.

۲- مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید:
جواب: مرحله اول: رمز گردانی (به حافظه سپردن)
مرحله دوم اندوزش (ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات در طول زمان)
مرحله سوم : بازیابی (به خاطر آوردن اطلاعات ذخیره شده )

۳- آیا در هریک از مراحل حافظه امکان خطا وجود دارد؟
جواب: بله در هریک از مراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار خطا شوند مثال ممکن است اطلاعاتی به اشتباه رمز گردانی شود.
یا اطلاعات به خوبی ذخیره نشوند یا به علت عدم استفاده و تکرار وارد بخش بلند مدت نشوند و امکان بازیابی نداشته باشند.

۴- رمزگردانی اطلاعات کودکان با رمز گردانی بزرگسالان چه تفاوتی دارد؟
جواب: کودکان به صورت جزء به جزء اطلاعات را رمزگردانی می کنند و حجم زیادی از جزییات را در کنار هم قرار می دهند بنابر این دچار خطا های بیشتری می شوند. ولی بزرگسالان به صورت خلاصه و کلی اطلاعات را رمزگردانی می کنند.

۵- حافظه چیست و چه مراحلی دارد؟
جواب: به توانایی و دریافت، نگهداری و بازنمایی اطلاعات گفته می شود.
مراحل آن :
۱- به حافظه سپردن یا رمزگردانی
۲- ذخیره سازی اطلاعات
۳- بازیابی(به خاطر آوردن)

۶- انواع رمز گردانی در حافظه را بنویسید.
جواب: ۱- شنیداری که جنبه ی صوتی دارد
۲- دیداری که با کمک تصاویر اطلاعات به خاطر سپرده می شود
۳- معنایی که به کمک ارتباط با معانی نزدیک به اطلاعات قبلی، اطلاعات به خاطر سپرده می شود.

۷- بر اساس زمان ذخیره سازی، خاطرات چگونه درجه بندی می شوند؟
خاطرات قدیمی و اولیه – خاطرات روزمره(حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی بلند مدت)

۸- بازیابی حافظه چیست و چه عواملی در آن دخالت دارد؟
جواب: فراخواندن اطلاعاتی از حافظه بازیابی است و هر چه تمرین و تکرار و معنا دهی به آن بیشتر باشد بازیابی بهتر است(پدیده ی نوک زبانی نشان دهنده ی ضعف بازیابی حافظه است. )

۹- انواع حافظه ی حسی، کوتاه مدت(کاری) و حافظه ی بلند مدت را مقایسه کنید.
حافظه‌ی حسی: مربوط به کلیه ی تحریکات حسی است و ظرفیت نامحدودی دارد و سریعا بازیابی می شود
حافظه‌ی کوتاه مدت(کاری): توجه نسبت به حافظه ی حسی است و ظرفیت آن بین ۵ تا ۹ مفهوم است
حافظه‌ی بلند مدت: حافظه ای است که به اطلاعات معنا داده و بین این معانی ارتباط به وجود آورده بنابراین ظرفیت آن نامحدود است و تا آخر عمر ادامه دارد. )به تعداد ۵ تا ۹ مفهوم یا لغت به یاد مانده فراخنای ارقام می گویند. )

۱۰-حافظه ی کاری چه کارکرد هایی دارد؟
جواب: ۱- برای کارهای روزمره و جاری ذهن مؤثر است
۲- برای شکل گیری حافظه ی بلند مدت کاربرد دارد.

۱۱-حافظه با توجه به نوع اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود؟
جواب: ۱- حافظه ی رویدادی)بر اساس حادثه ای که در گذشته اتفاق افتاده اطلاعات به خاطر آورده می شود)
۲- حافظه ی معنایی به کمک یک معنی معانی دیگر به خاطر آورده می شود مثال با دیدن کلمه حسین یاد واقعه ی عاشورا می افتیم یا بادیدن کلمه ی شیراز یاد حافظ و سعدی می افتیم یا بادیدن کلمه ی سایپا یاد ماشین پراید می افتیم.

۱۲-چه عواملی در ایجاد فراموشی مؤثر است؟
جواب: ۱- خطاهای حذف کردن یا اضافه کردن
۲- گذشت زمان
۳- تداخل اطلاعات
۴- تأثیر عوامل عاطفی
۵- رمزگردانی نادرست.

۱۳-منظور از حافظه ی کاذب چیست؟
جواب: وقتی حافظه به غلط رویدادی که اتفاق نیفتاده را ارائه کند.

۱۴-فراموشی را تعریف کنید.
جواب: ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعات که قبال در حافظه وجود داشته.

۱۵-گذشت زمان در فراموشی چه تاثیری دارد؟
جواب: بیشترین فراموشی در اولین ساعات یادگیری صورت می گیرد وبه تدریج از شدت فراموشی کاسته می شود.

۱۶-بهترین شیوه ی اثر گذشت زمان بر حافظه چیست؟
جواب: مرور اطلاعات در زمان مناسب.

۱۷-تداخل اطلاعات در فراموشی و یادگیری چه تأثیری دارد؟
جواب: استراحت بین مطالعات می تواند به تثبیت یادگیری کمک کند ولی مطالعه ی مطالب شبیه به هم و پشت سر هم فراموشی می آورد.

۱۸-عوامل عاطفی در بازشناسی اطلاعات یا فراموشی چه تأثیراتی دارد؟
جواب: هر چه مطالب خوانده شده را بیشتر دوست داشته باشیم، کم تر فراموش می کنیم.

۱۹-منظور از رمزگردانی نادرست چیست؟
جواب: هر گاه موقع رمز گردانی به نشانه ها توجه کافی نداشته باشیم)کم توجهی کنیم( رمز گردانی صورت نمی گیرد یا نادرست انجام می شود.

۲۰-بازیابی با چه مشکلاتی رو به رو است؟
جواب: اگر نشانه های معنایی یا نشانه های حسی وجود نداشته باشد بازیابی به مشکل بر می خورد.

۲۱-برای بازیابی اطلاعات حافظه کدام نشانه ها کارآمدتر اند؟
جواب: نشانه های معنایی که درونی هستند.

۲۲-برای این که حافظه ی بهتری داشته باشیم چگونه باید مطالعه کنیم؟
جواب: ۱- مطلبی که می خوانیم برای ما مهم باشد
۲- هنگام مطالعه به فعالیت دیگر نپردازیم
۳- تکرار و مرور منظم
۴- بین مطالعه فاصله باشد
۵- مطالب شبیه به هم باهم خوانده نشود تا اثر تداخل کاهش یابد
۶- به صورت منظم و طبقه بندی شده مطالعه شود
۷- از رمزگردانی معنادار استفاده شود
۸- هنگام مطالعه از حواس دیگر هم استفاده شود
۹- استفاده از روش پس خبا)پیش خوانی همراه با سؤال کردن، خواندن، به خود پس دادن، آزمون
۱۰–هنگام مطالعه از سایر اندام استفاده شود
۱۱- فهم مثال و ارتباط دادن مثال ها با یکدیگر)بسط معنایی)
۱۲- مطالب مورد مطالعه از نظر ظاهری و معنایی متمایز شود
۱۳- مطلب خوانده شده خودمانی شود.