سوالات فصل پنجم روان شناسی یازدهم

سوالات متن شناسی یازدهم انسانی فصل ۵

سوالات فصل پنجم روان شناسی یازدهم

۱- چرا اطلاعات حافظه برای ما ارزشمند هستند؟
جواب: چون اطلاعات حافظه زمینه ساز تفکر است. تا اطلاعاتی وجود نداشته باشد قضاوت، مقایسه و تغییر و تصمیم گیری نمی تواند وجود داشته باشد.

۲- منظور از تفکر ناخودآگاه چیست؟
جواب: مراحل تفکر بدون برنامه ریزی به آمادگی قبلی اتفاق می افتد چون ذهن انسان همواره به تجزیه و تحلیل اطلاعات حافظه می پردازد.

۳- منظور از مسئله و حل مسئله چیست؟
جواب: ناتوانی و دست نیافتن به اهداف به دلیل محدودیت ها و مشکالت. حل مسئله یعنی بهترین راه حل رسیدن به هدف با توجه به شرایط فعلی.

۴- یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
جواب: ۱- یک مسئله هدفی است که باید روشن شود(هدفمند است)
۲- یک مسئله به صورت یک فرایند قابل کنترل، حل می شود
۳- توانایی های ما برای حل یک مسئله محدود است
۴- برای حل مسئله باید موقعیت فعلی مشخص شود.

۵- چرا یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
چون این یادگیری قابل تصمیم در موقعیت های دیگر است.

۶- مسئله ها از نظر مراحل حل شدن به چند دسته تقسیم می شوند؟
جواب: ۱- مسئله هایی که خوب تعریف شده اند یعنی موقعیت اولیه ی آن شناسایی شده، راهبرد های آن در دسترس است، هدف آن دقیقا تعریف شده و دستیابی به هدف تضمین شده است.
۲- مسئله هایی که بد تعریف شده است که در موارد قبل ابهام وجود دارد و نامشخص است.

۷- مسئله ها در علوم انسانی و علوم دیگر چگونه است؟
جواب: در علوم انسانی مسئله ها عمدتاً از نوع »بد تعریف شده« هستند و در سایر علوم »خوب تعریف شده« هستند.

۸- حل مسئله چه مراحلی دارد؟
جواب: ۱-تشخیص مسئله(دیگران راهنمایی کنند ولی خود فرد به آن برسد)
۲- روش های مناسب برای حل مسئله به کار گرفته شود
۳- روش های ارائه شده ارزیابی شوند
۴- اصلاح و بازبینی روش های قبلی و ارائه ی راه حل های جدید
۵- انتخاب و معرفی راه حل های جایگزین.

۹- چه عواملی در حل مسئله مؤثر است؟
جواب: ۱- استفاده از تجارب گذشته و تأثیر یادگیری های قبلی که به آن انتقال می گویند
۲- نادیده گرفتن موقت مسئله(به نادیده گرفتن یک مسئله و فکر نکردن به حل آن برای یک زمان مشخص که به آن اثر نهفتگی می گویند)
۳- نوع نگاه به مسئله)به صورت همگرا عمل کنیم و واگرا یعنی برای حل مسئله به حاشیه توجه کنیم. )

۱۰-حل مسئله با چه روش هایی انجام می شود؟
جواب: ۱- روش تحلیلی که در این روش راه ها و عوامل مختلف بر اساس منطق و محاسبات ذهنی انجام می شود مثالا وقتی میخواهیم ورزشی را انتخاب کنیم براساس شرایط جسمی، سنی، جنسی وامکانات دست به انتخاب می زنیم
۲- روش احساس شخصی، شهودی واکتشافی که فرد براساس نظرات درونی و بدون دلیل منطقی به سمت انجام یک راهکار می رود.

۱۱- روش اکتشافی به کمک چه شیوه هایی انجام می شود؟
جواب: ۱- روش خرد کردن یا کوچک کردن پلکانی مسئله مثالً کم کم خود را با فعالیت مطالعاتی بیشتر رو به رو کنیم
۲- روش کاهش تدریجی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب مثالا برای کشف رمز یک قفل مرحله به مرحله رمز قفل را پیدا می کنیم تا هر چهار رمز به دست آید)حل معمای برج هانوی نیز با این روش حل می شود هرچند میلیارد ها مرحله باید طی شود)
۳- روش بارش مغزی که در این روش الف( مسئله تعریف می شود ب(راه های مختلف برای آن بیان می شود ج( معیاری برای داوری مشخص می شود. د( بهترین راه حل انتخاب می شود.
۴- روش شروع از آخر)یادگیری معکوس( که بیشتر در ریاضیات کاربرد دارد.

۱۲- مثالی برای روش مهندسی معکوس بنویسید؟
جواب: در تولید یک خودرو ابتدا ساده ترین قطعاتی که می توانیم تولید کنیم را تولید می کنیم تا به تدریج به قطعات اصلی مثاا شاسی خودرو برسیم.

۱۳- ناکامی چیست و افرادی که احساس شکست می کنند با چه مشکلی رو به رو هستند؟
جواب: هر گاه افراد در حل مسئله و رسیدن به هدف دچار شکست و احساس نا خوشایند شوند دچار ناکامی شده اند و دلیل اصلی شکست ناتوانی در حل مسئله است نه مشکلات عاطفی.

۱۴- ناکامی چه پیامد هایی دارد؟
جواب: ۱- پرخاشگری
۲- فشار روانی(استرس)
۳- افسردگی و ناراحتی.

۱۵- حل مسئله در قالب سرگرمی چه مشخصاتی دارد؟
جواب: معمولا مسائلی که به صورت سرگرمی و معما هستند به صورت واگرا حل می شود و پاسخ هایی که در داخل متن قرار می گیرد و اکثر افراد به ذهنشان می رسد جنبه ی همگرا دارد.