سوالات فصل سوم روان شناسی یازدهم

سوالات متن شناسی یازدهم انسانی فصل ۳

سوالات فصل سوم روان شناسی یازدهم

۱- منظور از محرومیت حسی چیست؟
جواب: شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود. (به دلیل آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود. )

۲- محرک چیست؟
جواب: هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند.

۳- ویژگی های احساس چیست؟
جواب: ۱- احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است
۲- هرگاه موضوعی از طریق چند حس دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است
۳- تنوع محرک ها لذت بخش است.

۴- منظور از آستانه ی مطلق چیست؟
جواب: حداقل محرک و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی.

۵- منظور از تیز بینی چیست؟
جواب: توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم. (یکی از دلایل تصادف درشب کاهش تیز بینی است)

۶- بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟
جواب: پوست.

۷- حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟
جواب: از ارتعاش مولکول های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی و از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.

۸- دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟
جواب: ۱- حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند
۲- گیرنده های بویایی در انتهای حفره ی بینی هستند
۳- انسان روی دو پا می ایستد.

۹- حس لامسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟
جواب: زبری و نرمی – انعطاف اشیاء – برجستگی – وزن ابعاد – فرورفتگی.

۱۰- چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟
جواب: عوامل شخصیتی – فرهنگ حساسیت نقاط بدن.

۱۱- منابع توجه را بنویسید.
جواب: ۱-محرک های بیرونی
۲-اطلاعات موجود در حافظه
۳-سبک پردازش و انتظاراتی که از این پردازش وجود دارد.

۱۲- منظور از پدیده نوک زبانی چیست؟
جواب: در این پدیده محرک الزام برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان آگاهی صورت نمی گیرد.

۱۳- منظور از پدیده ی آماده سازی چیست؟
جواب: شناخت محرک معینی تحت تأثیر محرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک می کند.

۱۴- عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟
جواب: برای ایجاد تمرکز ۱- تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود
۲- انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز و دقت می شود
دو عامل نیز موجب عدم تمرکز می شود ۱- آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه)به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد. )
۲- یکنواختی و عادت نسبت به موضوع.

۱۵- عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟
جواب: تغذیه – نیازهای زیستی – اهداف و اهمیت دادن.

۱۶- چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟
جواب: توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است. .

۱۷- توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟
جواب: ۱- موجب ردیابی درست علامت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود
۲- موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک دوره ی زمانی طولانی می شود
۳- موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود.

۱۸- در هر موقعیت توجه چند نوع علامت می تواند وجود داشته باشد؟
جواب: ۱- علامت هدف که فردی می خواهد به آن برسد
۲- علامت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.

۱۹- منظور از هشدار کاذب چیست؟
جواب: موقعی که محرکی وجود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.

۲۰-عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟
جواب: ۱- هر چه آگاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است
۲- انجام همزمان چند تکلیف به کاهش توجه منجر می شود
۳- انجام طولانی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد
۴- استفاده از حواس مختلف برای یک فعالیت توجه را بیشتر می کند
۵- انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد.

۲۱- آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود؟
جواب: خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه ادراک می کنیم احساس نشده است.

۲۲- منظور از خطاهای ادراکی چیست؟
جواب: تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک.

۲۳- وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟
جواب: آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است.

۲۴- از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟
جواب: ۱- ادراک با احساس متفاوت است
۲- خطای شناختی در صورت خطای زیاد می تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.

۲۵- مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟
جواب: معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.

۲۶-برخی از اصول مکتب گشتالت را بنویسید.
جواب: ۱- اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به صورت یک گروه نشان می دهد.
۲- اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک طبقه قرار دهند.
۳- اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته و متصل به هم ببینند.
۴- اصل تقارب: در این اصل نواقص را به صورت کامل می بینیم.
۵- ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد)پردازش ادراکی و پردازش مفهومی در ارتباط و تشخیص افراد متفاوت است.
۶- محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود.