سوالات فصل دوم روان شناسی یازدهم

سوالات متن شناسی یازدهم انسانی فصل ۲

سوالات فصل دوم روان شناسی یازدهم

۱-جنبه های مختلف رشد را بنویسید.
جواب: جسمانی(قد، وزن و…. )
– هیجانی(ابراز خشم، عاطفه و محبت)
– اجتماعی)روابط با دیگران)
– اخلاقی(احترام به حقوق دیگران)
– شناختی(تفکر و ویژگی های آن).

۲- منظور از فراخنای زندگی چیست؟
جواب: به تغییرات مختلف زندگی و پیش بینی آن در طول زندگی گفته می شود.

۳- روان شناسی رشد را تعریف کنید.
جواب: شاخه ای از علم روان شناسی است که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می کند.

۴- روان شناسی رشد تحت تأثیر چه عواملی است؟
جواب: عوامل زیستی و ژنتیکی
عوامل محیطی و یادگیری.

۵- دو قلو های همسان و نا همسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
جواب: دو قلو های همسان از یک تخمک به وجود آمده اند ولی دو قلو های ناهمسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند.

۶- منظور از عوامل وراثتی چیست؟
جواب: عواملی هستند که صفاتی را به صورت نهفته در فرد قرار می دهند تا طی شرایط مناسب آشکار شوند.

۷- منظور از رسش یا پختگی در روان شناسی چیست؟
جواب: به آمادگی زیستی که برخی از رفتار ها را شکل می دهد رسش می گویند مثال کودک تا به سن حدود یک سالگی نرسیده از نظر جسمی نمی تواند راه برود.

۸- منظور از عوامل محیطی در روان شناسی رشد چیست با مثال؟
جواب: عوامل بیرونی که بر جنبه های رشد اثر می گذارد که مهم ترین آن یادگیری است. سن در اثر پذیری از عوامل محیطی در تأثیر گذاری در یادگیری مهم است. مثال با افزایش سن تأثیر گذاری عوامل محیطی افزایش می یاید یا کودک تک فرزند نسبت به کودکی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ می شود از دایره لغات کم تری برخوردار است.

۹- عمر انسان به چند دوره تقسیم می شود؟
جواب: ۱- دوره ی کودکی که خود به سه بخش تقسیم می شود. طفولیت(تولد تا دو سالگی) کودکی اول(دو سالگی تا هفت سالگی)، کودکی دوم)هفت سالگی تا دو از ده سالگی)
۲- دوره ی نوجوانی(دو از ده سالگی تا بیست سالگی)
۳- دوره ی جوانی که به سه بخش تقسیم می شود. جوانی یا بزرگ سالی اول(بیست سالگی تا چهل سالگی)، میان
سالی یا بزرگ سالی دوم(چهل سالگی تا شصت و پنج سالگی) ، پیری(شصت و پنج سالگی به بالا).

۱۰- اسلام رشد را به چند دوره تا بیست و یک سالگی تقسیم می کند؟
جواب: ۱-هفت سال اول به نام دوره ی سروری
۲- هفت سال دوم فرمانبرداری
۳- هفت سال سوم وزارت (دوره ی اول کاملا آزاد – دوره ی دوم باید ارزش ها و رفتار زشت و زیبا را به او فهماند )
دوره ی سوم از او به عنوان مشاور کمک گرفت.

۱۱-نطفه(زیگوت)چگونه تشکیل می شود؟
جواب: از اسپرم پدر و تخمک مادر که بارور شده است.

۱۲- چه عواملی بر رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد؟
جواب: سن مادر – تغذیه ی مادر – فشار های عصبی مادر – ارتباط معنوی مادر با خدا – آلودگی محیطی مادر – دارو های مصرفی مادر.

۱۳- در باره ی دوره ی کودکی چه احادیثی بیان شده است؟
جواب: امام صادق (ع) می فرمایند: آموزش رستگاری از دوره ی کودکی باید شروع شود. و حضرت علی(ع) می فرمایند کسی که در کودکی تعلیم نبیند در بزرگ سالی به ارجمندی نمی رسد.

۱۴- شاخص ترین جنبه های رشد دوره های کودکی چیست؟
جواب: رشد حرکتی و جسمانی  که پر سرعت ترین دوره ی زندگی است ( بیشترین میزان رشد جسمانی در یک سال اول است. )

۱۵- رشد شناختی کودک شامل چه توانایی هایی و فرایند هایی می شود؟
جواب: توانایی های زبانی – توجه – ادراک – حافظه – استدلال – قضاوت – تصمیم گیری.

۱۶- رشد هیجانی کودک چه اشکالی دارد؟
جواب: خشم، ترس، محبت و آرامش که شکل ساده ی آن هستند و احساس پشیمانی ، ترحم و سپاسگزاری که هیجان های مرکب هستند.

۱۷- رشد هیجانی کودک با هیجانات حیوانی چه تفاوتی دارد؟
جواب: آگاهانه تر، متنوع تر، رشد یافته تر است و با محیط تعامل وسیع تری دارد.

۱۸- چه عواملی در جنبه ی گروهی، رشد زبانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد؟
جواب: محیط بازی، اسباب بازی های فرد، بازی های گروهی و روابط خانوادگی.

۱۹- رشد اجتماعی در دوره ی کودکی چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: اولین علائم اجتماعی لبخند سه ماهگی است که در هشت ماهگی جدایی از مادر و ترس از غریبه به آن اضافه می شود و در کودکی دوم بازی های گروهی ایجاد می شود.

۲۰- رشد اخلاقی در دوره ی کودکی چگونه است؟
جواب: فرایند رشد اخلاق کودکی در ابتدا جنبه ی خوب و بد و قدرت تشخیص از قوانین اجتماعی را ندارد و به تدریج به درستی رفتار از نظر جامعه پی می برد.

۲۱- دوره ی نوجوانی چه دوره ای است و حوزه های اساسی رشد جسمانی آن را بنویسید؟
جواب: سن دو ازده تا بیست سال که بین دو دوره ی کودکی و بزرگ سالی است
– تغییرات قد، وزن، رشد اندام داخلی و استخوانی و عضلانی با بلوغ شکل می گیرد.

۲۲- رشد جسمانی نوجوان چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: ۱- ناگهانی بودن و با سرعت افزایش یافتن
۲- بلوغ جنسی ورسش جنسی(تغییراتی که مربوط به جنسیت فرد است. )

۲۳- رسش جنسی شامل چه نوع تغییراتی است؟
جواب: ویژگی های جنسی اولیه که جنبه ی اندام و توانایی های تولید مثل را در بر می گیرد مثال اندام های جنسی رشد می کنند– ویژگی های جنسی ثانویه که جنبه ی جزئی درویژگی های صوری فرد دارد مثل رویش مو، تغییر صدا.

۲۴- ویژگی های شناختی دوره ی نو جوانی را بنویسید.
جواب: ۱- گسترده و شگفت انگیز است
۲- برای اولین بار تفکر فرضی و قدرت فرضیه سازی ایجاد می شود
۳- تفکر فردجنبه ی احتمال گراونسبی می شود(جنبه ی ذهنی پیدا می کند)
۴- توجه نوجوان گزینشی تر است
۵- تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرتب را دارد
۶- به دنبال (فرا حافظه)تقویت حافظه است
۷- سرعت تفکر افزایش می باید
۸- ارزیابی، نظارت و مقایسه(پردازش مفهومی) بیشتری دارد.

۲۵- تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟
جواب: ۱- نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در جمع از او عیب جویی کرد.
۲- نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی های او را پذیرفت تا در زمان مناسب تعادل پیدا کند.
۳- حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیرفت.
۴- در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.

۲۶- رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: ۱- تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی افزایش می یابد
۲- هیجانات نوجوان به سرعت تغییر می کند
۳- گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود
۴- نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.

۲۷- رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟
جواب: گرایش نوجوان به گروه همسالان بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می شود و هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا می شود.

۲۸- رشد اخلاقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: ۱- بیشترین تحول اخلاقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می گیرد
۲- احساس خود مختاری و استقلال نسبت به والدین با مسائل اخلاقی و ارزشی درگیر می شود
۳- هویت نوجوان با ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.

۲۹- چگونه شناخت به اخلاق منتهی می شود؟
جواب: هر گاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد.

۳۰- خود واقعی و خود آرمانی چیست؟
جواب: ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست داریم داشته باشیم و جنبه ی رؤیا پردازانه دارد خود آرمانی است.

۳۱- نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟
جواب: با تخیل و رؤیا پردازی از تلاش بیشتر شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.

۳۲- ساختارکروموزمیک زیگوت پسروزیگوت دختر چگونه است؟
جواب: xy+۴۴پسر xx+۴۴دختر