سوالات فصل دوم روان شناسی یازدهم

سوالات متن شناسی یازدهم انسانی فصل ۱

سوالات فصل اول روان شناسی یازدهم

۱- چه موضوعات و پرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟
جواب: چگونه یاد می گیریم؟ علل فراموشی چیست؟ چگونه می توانیم حافظه خود را تقویت کنیم؟ علل عدم تمرکز و حواس پرتی چیست؟ علل استرس، پرخاشگری، کاهش اعتماد به نفس، بدشکل پنداری، توهم، بی نظمی، بی انگیزگی، اختلالات مختلف ذهنی و روانی، …. چیست؟

۲- چه عواملی می تواند در موفقیت افراد در تخصص و رشته شغلی شان موثر باشد؟
جواب: چگونگی مطالعه، میل به پیشرفت، ویژگی های شخصیتی، قدرت اراده و سخت کوشی، سبک زندگی و تربیتی والدین، نظم در امور، علاقه به کار، برنامه ریزی، شرایط محیطی و سازمانی، امنیت روانی و….

۳- تفاوت پاسخ های علم روان شناسی با پاسخ های عامیانه نسبت به پرسش های روان شناسانه چیست؟
جواب: پاسخ های علمی توسط متخصصین با روش های دقیق، منظم، هدفمند، قابل تکرار، باقاعده و قابل سنجش به دست می آیند.

۴- منظور نماد در علوم مختلف چیست؟
جواب: پدیده ای که به کمک آن پیام و مفهومی را انتقال می دهیم مثال وقتی می گوییم بیمار یعنی کسی که علائم حیاتی او ازتعادل خارج شده است. واژه بیمار یک نماد است و برداشت ما از حالات و ویژگی های یک شخص بیمار میشود

۵- سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟
جواب: ۱-مسئله ۲- فرضیه ۳- اصول یا قوانین ۴- نظریه

۶- فرضیه را تعریف کنید:
جواب: جمله ای خبری در پاسخ به پرسش، به صورت خردمندانه و مبتنی بر دانش و تجربه که میزان صحت یا عدم صحت آن نامشخص است.

۷- رابطه بین مسئله و فرضیه چگونه است؟
جواب: رابطه ای دو سویه است یعنی از یک سو فرضیه پاسخی است در خصوص مسئله طرح شده و از سوی دیگر خود ممکن است سوالات و مسایل جدیدی را به و جود آورد.

۸- در چه صورتی فرضیه به قانون تبدیل می شود؟ 
جواب: درصورتی که فرضیه ها در جریان پژوهش تایید شوند.

۹- نظریه چیست؟ نظریه ها را بر چه اساسی می سنجند؟
پاسخ : مجموعه ای ازقوانین علمی مرتبط باهم یک نظریه را به و جود می آورند. نظریه های علوم تجربی را براساس سودمندی و کاربرد پذیری می سنجند.

۱۰- نظریه ها در چه سطو حی وجود دارند؟
جواب: دوسطح:۱- سطح صوری: ساختار ظاهری و نحوه نگارش نظریه
۲- سطح تجربی: جنبه تجربه پذیری، پژوهش پذیری و نتایجی که به دست آمده است.

۱۱- هدف علم روان شناسی چیست؟
جواب: توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتار و فرایند های ذهنی انسان

۱۲- منظور از توصیف در علوم تجربی چیست؟
جواب: بیان دقیق و روشن ویژگی های مفهوم مورد نظر در جریان پژوهش)بیان خصوصیات و چیستی مفاهیم و واژه های به کار رفته در فرایند پژوهش)

۱۳- تبیین موضوع در علم روان شناسی به چه معنایی است؟
جواب: یافتن چرایی و دلایل ایجاد یک پدیده روان شناختی(یافتن عوامل موثر در بروز یک پدیده)

۱۴- رسیدن به پیش بینی و کنترل یک پدیده به چه عاملی بستگی دارد؟
جواب: به چگونگی توصیف و تبیین پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

۱۵- چرا روان شناسی در توصیف و تبیین پدیده ها، نسبت به سایر علوم تجربی با دشواری های بیشتری روبه رو است؟
جواب: پدیده های روان شناختی تحت تاثیر علل مختلفی قرار دارند و موضوع مورد مطالعه این علم انسان است که پیچیده ترین موضوعات به حساب می آید.

۱۶- هدف نهایی همه علوم تجربی چیست؟
جواب: پیش بینی و کنترل پدیده های موردبررسی

۱۷- کدامیک از جملات زیر توصیف و کدامیک تبیین هستند؟
الف)جریان رسیدن به هدف یک فرایند است.
ب)تقسیم یک تخمک به دو جنین موجب شکل گیری دوقلوهای همسان می شود.
ج)دوقلوهای همسان ویژگی های وراثتی یکسان دارند.
د)تغییرات درونی محرک ها و جذابیت آنها باعث ایجاد تمرکز می شوند.
جواب: الف: توصیف ب: تبیین ج: توصیف د: تبیین

۱۸- چرا پیش بینی وکنترل پدیده های روان شناختی دشوارتر از مفاهیم فیزیکی است؟
جواب: چون پدیده های روان شناختی نسبت به پدیده های فیزیکی از توصیف، تبیین و شفافیت کمتری برخوردارند.

۱۹- برای رسیدن به شناخت از چه منابعی استفاده می شود؟
جواب: ۱- استفاده از دیدگاه صاحب نظران (افراد متخصص و باتجربه در این زمینه )
۲- استفاده از روش های شهودی (فرا حسی و عرفانی که قابل تعمیم نیست و جنبه شخصی و موردی دارد. )
۳- استفاده از روش های استدلال و منطق (خرد)
۴-استفاده از روش های علمی ، تجربی (عینی، دقیق، قابل تکرار، قابل اندازه گیری)هستند.

۲۰- اشتباه برخی از دانشمندان علوم تجربی در منابع کسب شناخت چیست ؟
جواب: چون برخی از پدیده ها را نمی توانند از طریق روش علمی بررسی کنند به انکار وجود این پدیده ها می پردازند. مثال پدیده های روح ، وحی، رویاهای صادقه و…توسط برخی از آنها انکار می شوند.

۲۱-نوع منابع شناختی افراد زیر رامشخص سازید:
الف)وقتی فرد از طریق الهام روحی فرضیه ای در خصوص یک پدیده می سازد.
ب)وقتی بر مبنای پیشینه قدما فرضیه ای ساخته می شود .
ج)وقتی فرد براساس برداشت عقلی به تنظیم یک فرضیه و پاسخ می پردازد.
د)وقتی فرد دریک جامعه آماری به جمع آوری و تحلیل اطلاعات می پردازد.
جواب:
الف)روش شهودی و فراحسی
ب)روش استناد به دیدگاه صاحب نظران
ج)روش استدلال منطقی و خرد
د) روش علمی

۲۲-کاربردی ترین تعریف روش علمی چیست؟
جواب: فرایند جستجوی باقاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین

۲۳-منظور از فرایند در تعریف روش علمی چیست؟
جواب: جریان رسیدن به هدف و مراحلی که از ابتدا تا انتها در این خصوص انجام می شود.

۲۴-چه تفاوتی بین یک دانشمند با یک فرد عادی در مواجهه با یک مسئله وجود دارد؟
جواب: مواجهه یک دانشمند با یک مسئله هدف مند، باقاعده و روش، منظم و مرحله دار است.

۲۵-منظور از واژه موقعیت نامعین در تعریف روش علمی چیست؟
جواب: موقعیت هایی که مبهم هستند و پژوهشگر با انجام روش علمی درصدد روشن ساختن و شفاف سازی آن است تا ابهامات زدوده شوند.

۲۶- منظور از تعریف عملیاتی در روش های علمی چیست؟ مثال بزنید.
جواب: متغییرهای به کار رفته در فرضیه ها و فرایند جستجوی علمی به طور دقیق و به دور ابهام بیان شوند
مثال: اگر در پژوهشی مفروض شود: بین پایگاه اقتصادی افراد و گرایش به پرخاشگری در نوجوانان رابطه وجود دارد، باید مشخص شود که منظور از پایگاه اقتصادی دقیقا چیست. چه نوع رفتارهایی پرخاشگری محسوب می شوند و کدام دامنه سنی نوجوان نامیده می شود.

۲۷- چرا در روش های علمی نیازمند تعریف عملیاتی هستیم ؟
جواب: چون ازطریق تعریف عملیاتی اندازه گیری متغییر ها با سهولت و دقیق تر انجام می شوند.

۲۸- کدام نوع از واژه ها آسان تر تعریف عملیاتی می شوند و کدام نوع با دشواری بیشتری روبه رو هستند؟
جواب: واژه هایی که جنبه مادی و طبیعی دارند دقیق تر و جزیی تر تعریف می شوند تا واژهایی که جنبه انسانی ، اجتماعی و روانی دارند. مثال تعریف اتم، سلول و کلسترول ساده تراز تعریف واژه هایی همچون فرهنگ ، بحران هویت و اضطراب است.

۲۹- منظور از واژه متغییر در روش های علمی چیست؟
جواب: خصوصیت وصفتی که نسبی است و از موقعیتی به موقعیت دیگر تفاوت دارد. مثال سن یک متغییر است که از فردی به فرد دیگر و از زمان ومکانی به زمان ومکان دیگر متفاوت است.

۳۰- چرا در روان شناسی نظریه های مختلفی ارایه می شود؟
جواب: چون دانشمندان این علم از زوایای گوناگونی به موضوعات روان شناسی می نگرند.

۳۱- اکثر روان شناسان روان شناسی را در آغاز قرن بیستم چگونه تعریف می کردند؟
جواب: علم مطالعه زندگی روانی ، ذهن و هوشیاری

۳۲- جامع ترین تعریف روان شناسی را بنویسید:
جواب: علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی(شناخت)

۳۳- رفتار چیست؟
جواب: هرنوع فعالیت مورد مشاهده جاندار

۳۴- علم روان شناسی درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی چه موضوعاتی است؟
جواب: موضوعاتی مانند حافظه، یادگیری، رشد ذهنی، ترس، عاطفه، علاقه، انگیزه، تعارض و عوامل مؤثر در ارتباط با این ها.

۳۵-علم چیست؟
جواب: دانش های قابل اثبات، قابل سنجش و قابل انتقال و تجربه که به صورت دقیق انجام می شود.

۳۶- منظور از باور های غیر علمی چیست؟
جواب: باور هایی که از مالک های علمی برخوردار نیست.

۳۷-شیوه و روش علمی چیست؟
جواب: فرایند جست و جوی منظم برای شناخت یک موقعیت نا معین.

۳۸- نظریه ها چگونه به وجود می آیند؟و چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: ابتدا مسئله و موضوعی طرح می شود سپس در پاسخ به مشکل فرضیه ساخته می شود و پس از اثبات فرضیه ها قانون درست می شود و در پایان از جمع چند اصل و قانون نظریه درست می شود و هر نظریه باید سودمند و کاربرد پذیر باشد.

۳۹-هدف اصلی علم روان شناسی چیست؟
جواب: توصیف – تبیین – کنترل و پیش بینی رفتار انسان.

۴۰- منظور از تبیین در علم روان شناسی چیست؟
جواب: وقتی مهم ترین علل بروز یک پدیده وچراییِ به وجودآمدن آن بررسی شود تبیین انجام می شود.
شما در حال مشاهده سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم می باشید.

۴۱- مهم ترین دلایل دشواری علم روان شناسی چیست؟
جواب: ۱- گسترس و تنوع موضوعات آن
۲- همانند سایر علوم قابل پیش بینی و کنترل نیست
۳- علل پیدایش پدیده های روانی بسیار پیچیده و به هم تنیده هستند.

۴۲- انواع نظریه ها از نظر سطح چگونه است؟
جواب: ۱- نظریه های صوری که از نظر ساختار و نحوه ی نگارش مورد بررسی قرار می گیرند
۲- نظریه هایی که از نظر تجربی و پژوهشی، قابل سنجش و اندازه گیری هستند.

۴۳- دلایل موفقیت افراد در زندگی چیست؟
جواب: میزان تالش – علاقه – نظم – انگیزه – اراده – شخصیت و….

۴۴- علم روان شناسی را تعریف کنید؟
جواب: علم مطالعه ی رفتار و فرایند های ذهنی که به شناخت می رسند.

۴۵- احساس، ادراک، توجه، حافظه، تفکر و شناخت را تعریف کنید؟
جواب: الف)احساس تحریک گیرنده ی حسی
ب) ادراک درک و فهم احساس
ج)توجه انتخاب یک محرک احساس شده
د)حافظه توانایی نگه داری اطلاعات
ه) تفکر فرایند بازنمایی اطلاعات حافظه(برقراری رابطه بین اطلاعات)
و)شناخت مجموع ادراک. توجه. حافظه وتفکر

۴۶- شناخت عالی را تعریف کنید.
جواب: فرد با استفاده از انواع تفکر به شناختی می رسد که شناخت عالی است مانند یک قاضی که با توجه کلیه دریافت ها، تحلیل ها می تواند به شناختی برسد که براساس آن می تواند حکمی صادرکند.

۴۷- منظور از پردازش اطلاعات چیست؟
جواب: اطلاعات به گونه ای در کنار هم قرار گیرند که به فهم منجر شود.

۴۸- پردازش ادراکی و مفهومی چیست؟
جواب: ادراکی: دریافت ویژگی های ظاهری و حسیِ محرک
مفهومی: هرگاه به ویژگی های مشترک محرک ها دست یابیم به پردازش مفهومی رسیده ایم.

۴۹-هر یک از متفکران اسلامی زیر درباره ی کدام مباحث روان شناسی به طرح دیدگاه پرداخته اند؟
جواب: جاحظ به معرفی ابزار شناخت(عقل، حس، شهود) می پردازد.
ابن سحنون به معرفی اهداف آموزشی و وظایف معلم می پردازد.
کندی به معرفی نفس و شیوه های آن می پردازد(به شیوه ارسطو).
فارابی به تأثیر متقابل فطرت و آموزش می پردازد و علوم را هماهنگ می کند.
ابن سینا به معرفی ادراک حسی، شناخت عقلی، تفاوت های فرد، استعداد، خود شناسی، آموزش و تشویق می پردازد.

۵۰-تعدادی از سایر مشاهیر که درباره ی نفس و شناخت نظر داشته اند را نام ببرید.
جواب: سعدی، مولوی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون.

۵۱-منظور از تعریف عملیاتی چیست؟
جواب: در هر روش علمی پژوهشگر باید متغیرهای به کار رفته در فرضیه را به طور دقیق تعریف کند تا با سهولت بیشتری قابل اندازه گیری باشد. مثال در فرضیه ی پرخاشگری جوانان موجب کاهش اعتماد به نفس آنها می شود باید دقیقا تعریف کنیم که کدام گروه سنی جزء جوانان هستند، کدام رفتار پرخاشگرانه حساب می شود و اعتماد به نفس چه ویژگی هایی دارد.

۵۲-دیدگاه قرآن درباره ی حیات انسان و عامل تغییر چیست؟
جواب: حیات دنیوی و حیات اخروی که آرامش حقیقی در آخرت است و عامل تغییر خود انسان است.

۵۳-اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط چه کسی، کجا و چه زمانی تأسیس شد؟
جواب: توسط ویلهلم وونت آلمانی در قرن ۱۹

۵۴- از نظر پژوهشگران اسلامی درباره ی نفس انسان چه نتیجه ای گرفته می شود؟
جواب: بیشتر این تحقیقات جنبه ی صوری نظریه پردازی است و از جنبه ی تجربی و پژوهشی دقیق بهره مند نیست.

۵۵- مغز انسان به چند ناحیه تقسیم می شود و هر کدام چه وظایفی برعهده دارد؟
جواب: مغز پیشین در فرایند ذهنی، رفتاری و حافظه اثر دارد.
مغز میانی هماهنگی بین اعضای بدن، خواب و تو ازن شنوایی را برعهده دارد.
مغز پسین در زمینه ی اطلاعات دیداری و حرکات حسی مربوط به آن فعالیت می کند و توازن حرکتی و بینایی و حسی را به عهده دارد.

۵۶-هر یک از بخش های زیر به چه فعالیتی می پردازد؟
جواب: لیمبیک به حافظه، انگیزه، هیجان می پردازد.
تالاموس اطلاعات حسی را رِله می کند و به قشر مخ می رساند.
هیپوتالاموس رفتارهای حیاتی انسان مانند تغذیه، جنگیدن، جفت گیری، فرار کردن و….
بصل النخاع به کنترل فعالیت قلب، هضم، بلعیدن و تنفس می پردازد.
قشر مخ به تفکر و فرایند های شناختی می پردازد.
پل مغزی ارتباط بین اعضای بدن را فراهم می کند.

۵۷- نیم کره های چپ و راست مغز هر کدام چه نوع فعالیت هایی را انجام می دهند؟
جواب: نیم کره ی راست به دانش معنایی انسان می پردازد و نیم کره های چپ به زبان آموزی می پردازد.

۵۸- انواع سکته چیست؟
جواب: ۱- سکته ی کم خونی که ناشی از بافت های چربی در رگ هاست
۲- پارگی رگ های خونی که ناشی از جداره ی رگ هاست.

۵۹- اثرات آسیب های مغزی چیست؟
جواب: ۱- اختلال درشناخت
۲- اختلال عروقی
۳- تومر مغزی(نئوپالسم)

۶۱- چهار قطعه ی قشر مخ را نام ببرید و بگویید هر کدام به چه فعالیتی می پردازد؟
جواب: آهیانه (مالج) پردازش حرکات پس سری پردازش حرکات دیدنی پیشانی پردازش تفکر(ادراک، حافظه، توجه) گیجگاهی پردازش اطلاعات شنیداری

۶۱- روش جمع آوری اطلاعات در روان شناسی را نام ببرید.
جواب: مشاهده – مصاحبه – پرسشنامه – آزمون.

۶۲- روش مشاهده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
جواب: ۱- دقیق و دور از پیش داوری باشد
۲- در محیط آزمایشگاهی صورت بگیرد
۳- از مشاهده در رفتار حیوانات و انسان ها استفاده می شود.

۶۳- ویژگی های پرسشنامه چیست؟
جواب: ۱- دقیق و معتبر باشد
۲- به صورت نمره گذاری باشد
۳- با پاسخ های آن با احتیاط رفتار شود.

۶۴- در چه صورتی از مصاحبه استفاده می شود؟
جواب: بعضی از موضوعات را نمی توان از قبل برای مشاهده تعیین کرد و باید در جریان مصاحبه به آن رسید یا بعضی از موضوعات را نمی توان با پرسشنامه مطالعه کرد

۶۵- انواع مصاحبه را توضیح دهید.
جواب: ۱- مصاحبه ی ساختار یافته و نظام دار که مصاحبه ای است که در آن سؤالات از پیش تعیین شده و شبیه پرسشنامه است. ولی اطلاعات بیشتر نسبت به پرسشنامه به دست می آورد
۲- مصاحبه ی بدون نظام یا بدون ساختار که فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کند و اطلاعات عمیق اخذ می شود.

۶۶- آزمون ها چه روش های هستند و چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
جواب: ابزاری هستند که به کمک آنها ویژگی های روانی و کیفی را به صورت کمّی و عدی در می آورد و فرایند های پیچیده ای دارد.
ویژگی ها:
۱- دقیقا چیزی را باید اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده
۲- در دفعات متعدد نمره و پاسخ یکسانی داشته باشند.

۶۷- تعدادی از مهم ترین شاخه ها و گرایش های روان شناسی را بنویسید.
جواب: روان شناسی تربیتی – بالینی – رشد و خانواده – کودک – ورزشی – اجتماعی.

۶۸- روان پزشک کیست؟
جواب: کسی که پس از دوره ی پزشکی در زمینه ی اختلالات روانی، تشخیص و درمان آن سه سال آموزش می بیند و دارو تجویز می کند