سوالات علوم چهارم درس چهار

سوال و جواب درس 4 علوم چهارم “انرژی الکتریکی ”

 

سوالات علوم چهارم درس چهار

درس سوم علوم چهارم با موضوع انرژی الکتریکی میباشد که در این مطلب سوالات درس 4 با جواب قرار گرفته شده است.

 

1 -انرژی الکتریکی در کجا تولید میشود؟
پاسخ : در نیروگاههای برق

2 -انرژی الکتریکی چگونه به خانه و بیمارستان و… منتقل میشود؟
پاسخ : از راه کابلها و سیمها

3 -بیشتر وسایلی که از آنها استفاده میکنیم با چه انرژی کار میکنند؟
پاسخ : انرژی الکتریکی

4 -انرژی الکتریکی به کدام یک از شکلهای مختلف انرژی تبدیل میشود؟
پاسخ : مثال بزنی

انرژی الکتریکی به …. تبدیل میشود. نام وسیله
انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی چرخ گوشت، همزن، پنکه
انرژی الکتریکی به انرژی نورانی تلویزیون، چراغ قوه، المپها
انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی اتو، سشوار، پلوپز
انرژی الکتریکی به انرژی صوتی رادیو، میکروفن، تلفنهمراه

5 -منبع مورد نیاز مدار الکتریکی چیست؟
پاسخ : باتریها

6 -چرا در برخی وسایل بیش از یک باتری بهکار میرود؟
پاسخ : برای قدرت بیشتر و به کار اندازی

7 -اجزای مدار الکتریکی را نام ببرید.
پاسخ : کلید قطع و وصل، سیمهای رابط، المپ و منبع انرژی ) باتری (

8 -مدار الکتریکی چگونه کار میکند؟

پاسخ :
1 )الکتریسیته به وسیله سیم از باتری جاری میشود.
2 )لامپ را روشن میکند.
3 )پس از روشن کردن لامپها، الکتریسیته از سیم دیگر به باتری باز میگردد.

9 -رسانای الکتریکی را تعریف کنید.
پاسخ : اجسامی که جریان الکتریسیته از آنها عبور میکند. مثل: میخ، قیچی،
سکّه