سوالات علوم چهارم درس هشتم

سوال و جواب درس 8 علوم چهارم “آسمان در شب”

 

سوالات علوم چهارم درس هشتم

1-منظومه شمسی چیست؟
جواب1-به خورشید و تمام سیّاره ها وچیز های دیگری که به دور آن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند.

2 -هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه ی شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشید نام ببرید.
جواب
-عطارد (تیر)
-زهره (ناهید)
-زمین (اَرض)
-مریخ )بهرام)
-مشتری (برجیس)
-زحل (کیوان)
– اورانوس( آهوره یا خدای آسمان ها)
– نپتون(خدای دریاها)

3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟
جواب-هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هرچه دور تر باشد سردتر است.

4 -فرق ستاره با سیّاره چیست؟
جواب-ستاره از خود نور دارد ولی سیاره از خود نور ندارد.

5 -چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟
جواب-به دلیل نور زیاد خورشید در روز .

6-چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه ی شمسی به هم برخورد نمی کنند؟
جواب-به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه ی مشخّص بین آن ها.

7-چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟
جواب-برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان تر هستند.

8-آیا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟
جواب-خیر

9-نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟
جواب-خورشید

10-کهکشان چیست؟
جواب-تمام ستاره ها و سیّاره ها و منظومه ها به همراه گرد و غبار و گازهای موجود میان آن ها ، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ در مجموعه ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی)خورشید و زمین و…( در آن قرار دارد چه نام دارد؟
جواب-کهکشان را ه شیری

12 -ستاره و سیّاره چیست؟
جواب12 -به اجرام آسمانی که از خود نور دارند ستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

13-جنس سیاره ای زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟
جواب-از گاز

14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟
جواب-زحل

15-مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟چرا؟
جواب-قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟
جواب-عطارد

17-دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟
جواب-نپتون

18 -مدار در منظومه ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟
جواب-به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر چیزها به دور خورشید در منظومه ی شمسی مدار گفته می شود.

19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟
جواب-زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و زیاد گرم و سرد نیست.

20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟
جواب-به شکل کره ی آبی و سفید زیبا

21 -یک سال زمینی چگونه به و جود می آید و تقریباً چند روز است؟
جواب-از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365روز است.

22-یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقریبا چند ساعت است؟
جواب-از یک بار گردش کامل زمین به دور خود؛یک شبانه روز به و جود می آید که تقریباً24ساعت است.

23-تقویم کشو ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟
جواب-بر اساس گردش زمین به دور خورشید

24 -چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟
جواب-هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و در نتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدارش گردش آن به دور خورشید طولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

25-آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟
جواب-بلی

26-آیا ماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.
جواب- خیر-ماه نورِ خورشید را برمی گرداند.

27-یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟
جواب-تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

28-نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟
جواب-ماه

29 -مهتاب چیست؟
جواب-به نور ماه مهتاب می گویند.

30-ماه قمری چگونه به وجود می آید؟
جواب-از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می اید.

31 -دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.
جواب-در کره ی ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح آن نا هموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.

32-آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟
جواب-خیر

33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟
جواب-ما قسمت های از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم.که این مقدار درطول ماه قمری تغییر می کند.

34-اوّلین رصدخانه ی ایران چند سال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟
جواب-هزار سال پیش در شهررِی

35-در رصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟
جواب-در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

36-اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟
جواب-به کره ی ماه

37 -سهم شما در مراقبت از سیّاره ی زمین چیست؟(دو مورد)
جواب-برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله هارا در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

38-اگر خاک و آب و هوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتظار همه ی جانداران است؟
جواب-همه ی ما دیر یا زود می میریم.

39 -حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.
جواب-گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

40-کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟
جواب-عطارد یا تیر

41-بزرگ ترین سیاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟
جواب-مشتری یا برجیس

42 -کدام سیّاره به زمین شبیه است؟
جواب-زهره یا ناهید

43 -آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟
جواب-بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد-هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

44-آیا کهکشان ها هم می چرخند؟
جواب-بلی

45-چرا سیّاره زهره در آسمان پرنور دیده می شود؟
جواب- زیرا به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخورد می کند بازتاب می کند.

46-کدام سیّاره را صبح و عصر در نزدیکی خورشید می توان دید؟
جواب- سیّاره زهره را.