سوالات علوم چهارم درس سیزدهم با جواب

سوال درس 13 علوم ” زیستگاه ”

 

سوالات علوم چهارم درس سیزدهم با جواب

📚 درس سیزدهم علوم چهارم
🔴 درس 13: زیستگاه

پرسش و پاسخ درس13 زیستگاه علوم چهارم
1-چند مورد از خصوصیّات موجود زنده را بیان کنید.
جواب- رشد می کنند،حرکت می کنند،غذا می خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خود به وجود می آورند و…

2-به چه جانورانی همه چیز خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که هم از گیاه وهم از جانوران دیگر یعنی گیاه خواران و گوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیز خوار می گویند.

3-به چه جانورانی گیاه خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که از گیاه تغذیه می کنند،گیاه خوار می گویند.

4-به چه جانورانی گوشت خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که از جانوران دیگر تغذیه می کنند گوشت خوار می گویند.

5-زنجیره غذایی چیست؟
جواب- به ارتباط غذایی بین موجودات زنده،زنجیره غذایی می گویند.

6-بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجود دارد؟
جواب- گیاه خوران؛ گیاه می خورند،گوشت خواران؛ گیاه خوران و گوشت خواران دیگر را می خورند.همه چیز خواران هم از گیاه وهم از جانوران دیگر تغذیه می کنند.

7-اگر دریک زنجیره غذایی؛غذای جانوری کم شود آیا آن جانور گرسنه می ماند و می میرد؟
جواب- معمولا خیر-زیرا یک جانور معمولا از چند نوع گیاه و یا جانور دیگر تغذیه می کند. و با توجه به ارتباط هر زنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگر می تواند غذای خود را از سایر زنجیره های غذایی پیدا کند.

8-شبکه ی غذایی چیست؟
جواب- از ارتباط چند زنجیره ی غذایی با یکدیگر شبکه ی غذایی پدید می آید.

9-اگر در یک شبکه ی غذایی موش ها همه بمیرند آیا نسل شاهین ها هم از بین می رود؟
جواب- خیر-زیرا شاهین ها به غیر از موش از مار و جغد و خرگوش و…هم تغذیه می کنند که در زنجیره های متعدد موجود در شبکه غذایی وجود دارند.

10-کرم خاکی در کجا زندگی می کند؟چرا؟
جواب- معمولا در زیر خاک و در نزدیکی سطح زمین زندگی می کنند زیرا این قسمت از خاک دارای بقایای مرده گیاهی و جانوری
و سایر مواد غذایی موردنیاز کرم ها است.

11-زیستگاه چیست؟
جواب- هر موجود زنده ای در جایی زندگی می کند که برای تغذیه و تنفس و رشد و تولید مثل و حرکت کردن و…او مناسب باشد به این مکان زیستگاه می گویند.

12-چند زیستگاه نام ببرید.
جواب- رودخانه،جنگل،دریا،بیابان و…

13-آیا بوستان و باغچه یک زیستگاه است؟چرا؟
جواب- بلی-زیرا گیاهان و جانورانی در آن زندگی می کنند و در آن جا نفس کشیده، تغذیه کرده،رشد کرده و تولید مثل و حرکت می کند.

14-نقش انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب- انسان برخی از زیستگاه ها را ایجاد کرده و برخی دیگر را تخریب می کند.

15-وظیفه ی انسان ها درمقابل زیستگاه ها چیست؟
جواب- انسان ها تا جایی که ممکن است باید از زیستگاه ها مراقبت کنند تا زندگی موجودات زنده به خطر نیفتد.

16-نقش منفی انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب- با رشد جمعیّت؛انسان برای زندگی کردن ،زیستگاه های طبیعی رابه کارخانه،شهر،معدن،محل دفن زباله و…تبدیل کرده و با این کار؛گاهی زندگی جانوران و گیاهان دیگر را نابود می کند.

17-سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟دو مورد
جواب- هنگام برگشتن از گردش آتش را خاموش می کنم،به محل زندگی گیاهان و جانوران در جنگل و بوستان و مزرعه آسیب نمی زنم.

 

📕💢 بعدی» ندارد!

🔖 پیشین« درس دوازدهم علوم چهارم