سوالات علوم هفتم فصل 6

سوال و جواب علوم هفتم درس ششم

 

سوالات علوم هفتم فصل 6

📚 سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب
🔴 درس ششم: سفر آب روی زمین

دریافت فایلدانلود سوالات علوم هفتم درس 6 PDF
دریافت فایلسوالات درس 6 علوم هفتم (2)

 

1-آب کره چیست؟
پاسخ: به مجموعه آب های موجود در هوا کره )اتمسفر(، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و بخار می باشند، آب کره گفته می شود.

2-آب کره شامل چه چیزهایی می شود؟
پاسخ: آب کره شامل اقیانوس ها،دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، آب های زیرزمینی، رطوبت هوا و یخچال ها می شود.

3-بارش چگونه رخ می دهد؟
پاسخ: با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها،دریاها و دریاچه ها، آب ها تبخیر میشوند و به بالا می روند. بخارآب در آنجا به دلیل کاهش دما،متراکم و به ابر تبدیل می شود. با ادامهٔ روند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هو ابه حد مناسبی برسد، بارش رخ می دهد.

4-برف چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ: هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها، دمای هوا خیلی کم باشد، رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزد.

5-باران چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ: در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم، بالاتر از صفر درجهٔ سلسیوس باشد، رطوبت هوا به شکل باران به سطح زمین می ریزد.

6-تگرگ چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ: اگر قطره های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می شوند.

7-هواشناسی به چه معناست؟
پاسخ: هواشناسی دانشی است که دربارهٔ شناخت جو و هوای اطراف کرهٔ زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد.

8-مهمترین کار هواشناسی چیست؟
پاسخ: یکی از مهم ترین کارهای هواشناسی اندازه گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه های باران سنجی برحسب میلی متر انجام می شود.

9-آب حاصل از بارش به کجا می رود؟
پاسخ: پس از بارش، بخشی از آب تبخیر می شود و به هوا کره (اتمسفر) صعود می کند. قسمتی از آن در سطح زمین، جاری می شود و بخش باقیمانده به درون زمین نفوذ می کند.

10-عامل اصلی حرکت آب ها در زمین چیست؟
پاسخ: شیب زمین

11-حوضه آبریز چیست؟
پاسخ: منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست تر هدایت می شود، حوضهٔ آبریز نام دارد.

12-رودخانه ها به چند صورت جریان پیدا می کنند؟دلایل آن را بنویسید.
پاسخ: رودخانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مستقیم یا مارپیچ جریان داشته باشد. اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد، زیاد باشد، رودخانه مسیر مستقیم پیدا می کند در صورتی که شیب زمین کم باشد، رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد.

13-آبشار چگونه بوجود می آید؟
پاسخ: علت تشکیل آبشار این است که آب در مسیر جریان خود، ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم سپس ازسنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند. بر اثر فرسایش در زمان نسبتاً طولانی، سنگ های مقاوم برجای می مانند و سنگ های نرم از بین می روند و اختلاف ارتفاع در مسیر رود ایجاد می شود که به آن آبشار گفته می شود.

14-مهمترین منابع آلودگی رودخانه ها را چیست؟
پاسخ: تخلیه فاضلاب ها

15-دریاچه را تعریف کنید.
پاسخ: بخشی از آب کره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارد، دریاچه نامیده می شود.

16-دریاچه ها از چه لحاظی اهمیت دارند؟
پاسخ: دریاچه ها از نظر تأمین مواد غذایی، مواد معدنی، ذخایر نفت و گاز،گردشگری، تعدیل آب و هوای منطقه، حمل و نقل و کشتیرانی اهمیت دارند.

17-انواع روش های ایجاد دریاچه مصنوعی را نوشته و مثال بزنید.
پاسخ: برخی از دریاچه ها در پشت سدها به وجود می آیند. از آب ذخیره شده در این دریاچه ها برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می شود؛ مانند سد امیرکبیر که در شمال شهر کرج واقع شده است.گاهی دریاچه هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا، حفظ محیط زیست و توسعهٔ گردشگری ایجاد می شوند؛ مانند دریاچهٔ مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه چیتگر تهران احداث شده است.

18-انواع ساحل را نام برده و توضیح دهید.
پاسخ: سواحل صخره ای و پرتگاهی:سواحلی که جنس سنگ های ساحلی در برابر فرسایش مقاومند
سواحل همواره و ماسه ای:سواحلی که سنگ های آن مقاومت کمی در برابر فرسایش دارند

19-حرکت آب دریا ها به چند شکل انجام می شود؟
پاسخ: به صورت امواج دریا،جریان های دریایی و جزر و مد است.

20-موج چیست؟
پاسخ: به حرکت آب به سمت بالا و پایین، موج آب گفته می شود.

21-سونامی (آبتاز) چیست؟
پاسخ: هنگام وقوع زمین لرزه و آتشفشان های زیردریایی، امواج بزرگی در دریا ایجاد می شود که به آن آبتاز (سونامی) می گویند.

22-جزر و مد را به ترتیب تعریف کرده و علت تشکیل آن را بنویسید.
پاسخ: جزر و مد در اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می شود. به بالا آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل مد و به پایین رفتن آب در سواحل، جزر گفته می شود.

23-جزر و مد چه کاربردی دارد؟
پاسخ: تولید انرژی الکتریسیته و ماهیگیری

24-یخچال ها چگونه تشکیل می شوند؟
پاسخ: در مناطقی از کرهٔ زمین که میانگین دمای هوا از صفر درجهٔ سلسیوس کمتر است،بارش عمدتاً به صورت برف است. با انباشته شدن برف طی سال های متمادی در این نواحی،یخچال تشکیل می شود.

25-انواع یخچالها را نام برده و توضیح دهید.
پاسخ: یخچال ها به طور کلی به دو دستهٔ قطبی و کوهستانی تقسیم می شوند.یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب کرهٔ زمین قرار دارند و یخچال های کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می شوند.