سوالات علوم هفتم فصل اول با جواب

سوالات درس تجربه و تفکر علوم هفتم

 

سوالات علوم هفتم درس اول با جواب

1- بهترین راه مطالعهٔ درستی یا نادرستی پیش بینی ، طراحی و انجام …..آزمایش….. و بررسی نتایج آن است.

2- مهم ترین نکته در علم ..…..سوال کردن – تلاش برای یافتن جواب ……. است.

3- پاسخ احتمالی به پرسش اولیه، همان …….فرضیه……. است

4- علم همراه با ……..کنجکاوی…….. به دست می آید.

5- به فرضیه ای که با آزمایش کردن به اثبات رسیده باشد ……….نظریه……. می گویند.

6- تبدیل علم به عمل را ……..فناوری………. می نامند.

7- علم، نوعی فعالیت برای جمع آوری اطلاعات، درباره جهان اطراف است. صحیح

8- منظور از مشاهده، به کار بستن حواس پنجگانه است. صحیح

9- در روش علمی، ابتدا باید پیش بینی یا فرضیه سازی انجام دهیم. غلط

10 – حدس و پیش بینی یک محقق برای جواب یک سؤال، نظریه نام دارد. غلط

11- یک فرضیه می تواند درست باشد. صحیح

12- ابتدا فناوری تولید می شود و سپس دانش مربوط به آن ایجاد می گردد. غلط

13- علم چیست؟
پاسخ: آگاهی و دانش درباره ی محیط اطراف ما است.

14- مشاهده چیست؟
پاسخ: به کار بستن حواس پنجگانه است.

15- پیش بینی یعنی چه؟
پاسخ: بیان پاسخ های احتمالی و قابل آزمایش است.

16- فناوری را تعریف کنید.
پاسخ: تبدیل علم به عمل را فناوری می گویند.

17- مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید.
پاسخ: 1- طرح پرسش
2- مشاهده و جمع آوری اطلاعات
3- پیش بینی یا فرضیه سازی
4- آزمایش فرضیه
5- نتیجه گیری (نظریه)

18- یک نمونه از معایب و فواید هر یک از فناوری های زیر را بنویسید.

خودرو نیروگاه هسته ای
عیب آلوده کردن محیط زیست. آلوده کردن محیط زیست
فایده سرعت در حمل و نقل انسان تولید انرژی الکتریک

خودرونیروگاه هسته ای
عیبآلوده کردن محیط زیست.آلوده کردن محیط زیست
فایدهسرعت در حمل و نقل انسانتولید انرژی الکتریک

 

اگر سوالات بیشتری میخواهید برای این درس از بخش زیر استفاده کنید

1- یکی از ویژگی های انسان « ……. » است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به دانستن و کشف دانش سوق می دهد. ص۱|
پاسخ: کنجکاوی

۲- گوشه ای از موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی را نام ببرید. ص ۲
پاسخ: ساخت شش داروی جدید زیست فناوری – ساخت سد کرخه (بزرگترین سد خاکی – رسی خاورمیانه) ساخت پهپاد ( پرنده هدایت پذیر از راه دور) هواپیماهای بدون سرنشین، که از حروف اول “پرنده هدایت پذیر از راه دور ” گرفته شده است، و اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه به نام بنیانا.

٣- پهباد چیست؟ ص ۲
پاسخ: هواپیماهای بدون سرنشین است که از راه دور هدایت پذیر است.

۴- منظور از زیست فناوری چیست؟ ص ۲
پاسخ: فناوری که در حوزه زیست شناسی است از جمله تهیه برخی داروها و شبیه سازی حیوانات است

۵- جنس سد کرخه چیست؟ ص ۲
پاسخ: خاکی – رسی

۶- متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از ……………………….. و ………………………… و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند. ص ۲
پاسخ: تفکر – تجربه

۷- پیشرفت در علوم چگونه به دست می آید؟ ص ۲
پاسخ: با بهره گیری از تفکر و تجربه و بکار بستن مهارت های گوناگون

۸- کدام مورد در کار متخصصان علوم تجربی کاربرد ندارد؟ ص ۲
پاسخ: تخیل

۹- مهارت های یادگیری در علوم را نام ببرید؟ ص۳
پاسخ: مهارت های یادگیری در علوم عبارتند از: مشاهده ی علمی، جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات، پیشنهاد فرضیه، طراحی و اجرای آزمایش، مدل سازی، اندازه گیری، تفسیر داده ها و ..

۱۰- علم چیست؟ ص۳
پاسخ: پاسخ به این سوال از نظر افراد مختلف متفاوت است ولی می توانیم بگوییم علوم دانسته های ما درباره چیزهای اطراف ماست و اطلاعاتی درباره جهان اطراف ما بوده و مجموعه ای از واقعیتها است.

۱۱- عوامل اولیه پیشرفت علم چیست؟ ص۳

پاسخ: کنجکاوی – مشاهده دقیق

۱۲- بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ها چیست؟ مثالی بزنید. ص۳
پاسخ: طراحی و انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آن است. مثلا بعد از پیش بینی حل شدن مواد جامد در آب بهترین راه جهت اطمینان از درستی پاسخ ها انجام آزمایش است

۱۳- مهم ترین نکته در علم چیست؟ ص۴
پاسخ: سؤال کردن و یافتن جواب مهم ترین نکته در علم است.

۱۴- سؤال کردن و یافتن جواب مهم ترین نکته در……………………. است. ص ۴

پاسخ: علم

۱۵- اتانول چیست؟ چند ویژگی آن را بنویسید. ص۴
پاسخ: همان الکل سفید یا الکل اتیلیک (الکل طبی) می باشد که مایع بوده و آتش گیر است (در بعضی کشورها بعنوان سوخت ماشین هم استفاده می شود). در آب حل می شود. ضد عفونی کننده است. |

۱۶- اتانول نام علمی کدام ماده است؟ ص۴
پاسخ: الکل سفید

۱۷- سدیم کلرید چیست؟ چند ویژگی آن را بنویسید. ص۴

پاسخ: همان نمک طعام است که به غذا اضافه می کنند که از نسبت های معادل سدیم و کلر تشکیل شده است. بخش اعظم شوری آب اقیانوس ها نیز بدلیل این ترکیب است. جامد سفیدرنگ است که در آب حل می شود،

۱۸- نام علمی نمک خوراکی چیست؟ ص۴

پاسخ: سدیم کلرید

۱۹- چند ماده نامحلول در آب را نام ببرید. ص۴
پاسخ: گوگرد – براده آهن – نفت

۲۰- حالت کدام ماده در دمای اتاق با بقیه متفاوت است؟ ص۴
پاسخ: اتانول

۲۱- در آزمایش بررسی انحلال پذیری اتانول جوهر نمک، گوگرد و نمک در آب وقتی پس از ریختن آب در سه بشر آب قطع شد چرا نباید از آب یخچال استفاده کرد؟ ص۴
پاسخ:  اثر گذاشتن تفاوت دما بر نتیجه ی آزمایش

۲۲- سرما و گرما چه اثری بر حل شدن مواد در آب دارد؟ ص۴
پاسخ: معمولا گرما باعث افزایش سرعت حل شدن مواد در آب و سرما باعث کاهش حل شدن می شود.

۲۳- چگونگی (مراحل) حل مسئله به روش علمی را نام ببرید. ص۴
پاسخ: 1- مشاهده : یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم.
۲- جمع آوری اطلاعات: یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس دریافت کردیم، یادداشت کنیم.
٣- پیشنهاد یا راه حل (فرضیه سازی): در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ – های احتمالی می‌دهیم
۴- آزمایش فرضیه ها : با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود..
۵- تکرار آزمایش بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند. پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم
۶) وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی می شود. نتیجه گیری)

۲۴- اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می‌دهند چیست؟ ص۴
پاسخ: مشاهده

۲۵- به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند؟ ص۴
پاسخ: مشاهده

۲۶- وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می‌دهیم در واقع ……………….. داده ایم.
پاسخ:  فرضیه

۲۷- آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام میدهند چیست؟ ص۴
پاسخ: نتیجه گیری

۲۸- چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند؟
پاسخ: همه محققان

۲۹- به چه علت گاهی انسان به جای استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگری و حدس و گمان روی می آورد؟ ص۴
پاسخ: کمبود دانش

۳۰- فناوری را تعریف کنید. ص۵
پاسخ: تبدیل علم به عمل، فناوری نامیده می شود. ساخت خودرو، کامپیوتر، تلفن، نیروگاه هسته ای، و دارو نمونه هایی از تبدیل دانش علمی به عمل هستند.

۳۱- تبدیل ….. به ……… را فناوری می گویند، ص ۵ علم – عمل

۳۲- ساخت هواپیما نمونه ای از تبدیل علم به عمل است صحیح غلط ا ص ۵
پاسخ: صحیح

۳۳- علوم تجربی به چهار شاخه تقسیم می شود نام ببرید. ص۵
پاسخ: فیزیک – شیمی – زیست شناسی – زمین شناسی

۳۴- تولید سوخت هسته ای و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که در آن دانشمندان همه شاخه های علوم تجربی و سایر رشته ها در آن سهیم هستند. ص۵ صحیح غلط پاسخ: صحیح

۳۵- منظور از سوخت فسیلی چیست؟ ص۵
پاسخ: سوخت های فسیلی شامل تفت، زغال سنگ و گاز طبیعی می شود. سوخت های فسیلی از بقایای گیاهان و جانورانی به وجود آمده اند که میلیون ها سال قبل از بین رفته اند.

۳۶- یک عیب و یک فایده سوخت فسیلی را بنویسید. ص۵
پاسخ: براحتی قابل حمل و نقل هستند و ارزان می باشند معایب: محیط زیست را آلوده می کنند و اگر تمام شوند چند صد میلیون سال دیگر اگر شرایط مهیا باشد به وجود می آیند

۳۷- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.
الف – سوال کردن و جواب دادن، مهم ترین نکته در علم است.

پاسخ: صحیح
ب- اختراع و استفاده از خودرو، در دنیای امروز ضرری ندارد.
پاسخ: غلط

۳۸- آیا می توان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی، فناوری ایجاد کرد؟ چرا؟ ص۵
پاسخ: نخیر؛ چون پژوهش ها نشان میدهند که موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجه فعالیت مشترک همه دانشمندان با یکدیگر است.