سوالات علوم ششم درس یازدهم

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب (شگفتیهای بزرگ)

 

سوالات علوم ششم درس یازدهم

📚سوالات درس یازدهم علوم
🔴 شگفتیهای بزرگ

1- بیشترین مقدار سبزینه در ……………… ذخیره شده است
جواب» (برگ ها)

2- محل غذا سازی گیاه …………… است
جواب» (برگ)

3- سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام دارد ؟
جواب» (روزنه)

4- عمل غذا سازی در گیاهان را …………….. می نامند
جواب» (فتوسنتز )

5- مواد مورد نیاز برای غذا سازی گیاهان را نام ببرید (چهار مورد)
جواب» آب و دی اکسید کربن و نور و خاک

6- آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد ؟
جواب» (آوند ها)

7- برگ ها از چه راهی دی اکسید کربن هوا را جذب می کنند ؟
جواب» (روزنه)

8- غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟
جواب» (در برگ گیاه)

9- چرا برگ ها مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند ؟
جواب» زیرا دارای سبزینه فراوان و روزنه و رگ برگ هستند .

10-سبزینه چیست ؟ وظیفه آن را بنویسید ؟
جواب» قسمت سبز برگ است – وظیفه اش غذا سازی به وسیله نور خورشید و آّب و کربن دی اکسید است .

11-فتوسنتز چیست ؟
جواب» غذا سازی گیاهان به وسیله نور خورشید را ( فتوسنتز) می گویند .

12- برای عمل غذا ساز چه موادی لازم است ؟
جواب» آب که از ریشه جذب می شود و کربن دی اکسید که روزنه های برگ از هوا می گیرند .

13-فتو چیست ؟
جواب» (به معنی نور است )

14- سنتز چیست ؟
جواب» (به معنی ساختن است)

15- آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذا سازی کنند ؟ چرا؟
جواب» خیر ، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه ی کافی برای فتوسنتز موجود نمی باشد یعنی قدرت تابش
خورشید کم است .

16- باید از قرار دادن الکل به طور مستقیم روی حرارت جلوگیری کرد . چرا ؟
جواب» زیرا الکل بسیار آتش گیر است .

17- ساقه ی سبز چه گاهی می تواند غذا سازی کند . چرا ؟
جواب» لوبیا ، زیرا ساقه ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد .

18-آیا برگ گیاهان علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارد ؟
جواب» برگ برخی به شکل تله در آمده و می تواند حشران و حتی جانوران کوچک را شکار کند .

19-چرا گیاهان به آّب نیاز دارند ؟
جواب» آب مواد مورد نیازی را که گیاه و از خاک می گیرد در خود حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند .

20- اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران چگونه تأمین می شود ؟
جواب» از اکسیژنی که حاصل فتوسنتز است .

21- سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید ؟
جواب» 1- غذا سازی است
2- اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده را تأمین می کند .
3- باعث از بین رفتن آلودگی محیط زیست می شود .

22- دو میوه ی روغن دار را نام ببرید ؟
جواب» نارگیل و زیتون

23-دانه ای نام ببرید که هم روغنی است هم پروتئین دارد؟
جواب» (سویا)