سوالات علوم ششم درس دوازدهم

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب (جنگل برای کیست؟)

 

سوالات علوم ششم درس دوازدهم

📚سوالات درس دوازدهم علوم
🔴 جنگل برای کیست؟

1- زنجیره ی غذایی چیست؟
پاسخ: به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود .

2- شبکه غذایی را تعریف کنید ؟
پاسخ: به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود .

3- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟
پاسخ: آن ها تجزیه کننده هستند .

4- قارچها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟
پاسخ: با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند .

5- کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟
پاسخ: بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل
های درون دهان کروکودیل را می خورند.

6- چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند نام ببرید ؟
پاسخ: جانوران : دایناسور ها گیاهان : درختان بسیار تنومند

7- به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟
پاسخ: وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

8- مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید .
پاسخ: شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت اما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت .

9- منظور از درخت بومی چیست؟
پاسخ: به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند .

10- چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟
پاسخ: زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود .

11- با قطع بی رویه ی درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگلهای کره ی زمین ایجاد می شود ؟
پاسخ: جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود .

12- رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است ؟
پاسخ: به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند مورچه ها شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند شته از شیرهی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه شهد خارج شده از شته را مصرف می کند .

13- رابطه ی غذایی کرکس و شیر ها چگونه است ؟
پاسخ: به صورت هم سفرگی است . کرکس ها ته ماندهی شکار شیرها را می خورند (کرکس ها مرده خوار هستند )

14- رابطه ی غذایی انگلی چگونه است ؟
پاسخ: در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند .

15- یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید.
پاسخ: روباه-سنجاب – بلوط

16- در زنجیره بالا کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده است ؟
پاسخ: روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است

17- موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند ؟
پاسخ: موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار میگیرند : 1- تولید کننده 2- مصرف کننده 3-تجزیه کننده ( گیاهان تولیدکننده – بانور خورشید فتوسنتز می کنند و غذا سازی انجام می دهند – جانوران مصرف کننده هستند – میکروب ها تجزیه کننده اند )

18- قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟
پاسخ: قارچها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند برخی قارچهای خوراکی و سمی که بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند .گونه ای دیگر از قارچ به نام مخمر هستند .گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند و برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند و بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره ی گیاه می شوند . قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب
رشد می کنند .

19- قارچها مواد مورد نیاز خود را چگونه به دست می آورند؟
پاسخ: قارچها برای رشد به مواد و رطوب نیاز دارند که این مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود .

20- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟
پاسخ: قارچها تجزیه کننده هستند .

21- آیا قارچهای تکسلولی و پرسلولی وجود دارد ؟
پاسخ: قارچها به صورت تک سلولی و پرسلولی هستند از قارچهای پرسلولی می توان به قارچهای چتری خوراکی یا سمی و از قارچهای تک سلولی می توان به مخمر و کپک ها اشاره نمود.

22- همزیستی چیست؟
پاسخ: همزیستی به انواع ارتباط های غذایی میان موجودات زنده گفته می شود که برای تامین غذا به صورت همسفرگی همیاری رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است .

23- زندگی همسفرگی چیست؟
پاسخ: در زندگی همسفرگی یک موجود سود می برد و دیگری نه سود می برد و نه زیان مانند ماهی بادکش دار و کوسه ماهی

24- زندگی همیاری چیست؟

پاسخ: در این نوع زندگی هر دو موجود سود می برند مانند شته و مورچه

25- زندگی رقابتی چیست؟
پاسخ: در این نوع زندگی رقابت وجود دارد مثلا گیاهان قد بلند بیشتر از نور خورشید استفاده می کنند .

26- زندگی انگلی چیست؟
پاسخ: در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان مانند منبع تغذیه عمل می کند مانند کرم کدو یا زالو و شپش

27- زندگی شکار و شکارچی چیست؟
پاسخ: در این زندگی موجودی موجود دیگر را شکار می کند و می خورد مانند گنجشک و عقاب

28- چه شغل هایی در ارتباط با محیط های طبیعی وجود دارد ؟
پاسخ: جنگل بانی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست