سوالات علوم ششم درس دهم

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

 

سوالات علوم ششم درس دهم

📚سوالات درس دهم علوم
🔴 خیلی کوچک، خیلی بزرگ

1- در بدن انسان 50 تا 75 میلیون……………….. دارد.
پاسخ: (سلول )

2- مخمر نوعی …………….. تک سلولی است
پاسخ: (قارچ)

3- فردی به نام …………… اولین میکروسکوپ را ساخت .
پاسخ: (رابرت هوک)

4- مرکز فرماندهی سلول که همه کارهای سلول را هدایت می نماید ……………. است
پاسخ: (هسته)

5- نخستین بار یک دانشمند انگلیسی به نام ……………… سلول های مرده را در برش های چوب پنبه مشاهده کرد .
پاسخ: (روبرت هوک)

6- نقش سیتوپلاسم در سلول چیست ؟
پاسخ: درون غشاء قرار داشته و بخش ژله ای سلول را تشکیل می دهد که همه بخش های سلول را در خود جای می دهد .

7- سه قسمت اصلی سلول را نام ببرید ؟
پاسخ: 1- غشاء یا پوسته 2-سیتوپلاسم 3- هسته

8- هسته در کدام قسمت سلول قرار دارد ؟
پاسخ: ( سیتوپلاسم )

9- میکروسکوپ چیست ؟
پاسخ: وسیله ای است که با آن بیشتر سلول ها و جانداران تک سلولی را مشاهده می کنیم .

10-در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟
پاسخ: 50 تا 75 میلیون سلول وجود دارد .

11-مخمر چیست ؟ چگونه زیاد می شود ؟
پاسخ: نوعی قارچ تک سلولی است . با جوانه زدن زیاد می شود .

12- ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟
پاسخ: (10 تا 20 برابر بزرگتر)

13-اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی را با آن مشاهده کرد ؟
پاسخ: رابرت هوک حدود 400 سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را با آن ببیند .

14- اصطلاح (سلول) به چه معناست ؟
پاسخ: (سلول به معنای اتاق کوچک است )

15- میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر بزرگتر نشان م دهند ؟
پاسخ: (دو هزار برابر )

16- وظیفه ی سلول های نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست ؟
پاسخ: باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را بر عهده دارد .