سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم

 

سوالات درس 9 مطالعات ششم با جواب

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس نهم

سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

1- دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد ؟
پاسخ» عربستان

2- پیامبر اسلام (ص) چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند ؟
پاسخ» پس از هجرت از مکه به مدینه

3- از چه زمانی استقبال از دین اسلام بیش تر شد و اسلام گسترش یافت ؟
پاسخ» بعد از تشکیل حکومت اسلامی

4- گسترش اسلام از چه زمانی در خارج از عربستان آغاز شد ؟
پاسخ» پس از رحلت پیامبر (ص)

5- پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان چه کردند ؟
پاسخ» مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو خود افزودند

6- دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت ؟
پاسخ» آسیا ، آفریقا و اروپا

7- دین اسلام در بین چگونه ملت هایی گسترش یافت ؟
پاسخ» در بین ملت های مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت

8- مسلمانان چگونه در زمینه های مختلف پیشرفت کردند ؟
پاسخ» مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند

9- چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟
پاسخ» مسلمانان از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آن ها را گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

10- مردم کدام کشور در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی نقش مهمی داشتند ؟
پاسخ» مردم ایران

11- در دوره ی اسلامی به دانشمندان چه می گفتند ؟
پاسخ» حکیم

12- چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ؟
پاسخ» چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم ، استاد بودند

13- چرا در دوره ی اسلامی دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند ؟
پاسخ» چون در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کرده و زبان رسمی آن روزگار در این کشورها زبان عربی بوده است

14- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست ؟
پاسخ» هجرت پیامبر از مکه به مدینه

15- سده یا قرن یعنی چه ؟
پاسخ» به هر صد سال یک قرن یا سده می گویند

16- قرن اول هجری چه زمانی بوده است ؟
پاسخ» از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند

17- قرن دوم هجری چه زمانی بوده است؟
پاسخ» از سال صدو یک تا دویست را قرن دوم هجری می گویند

18- نیمه ی اول قرن یعنی چه ؟
پاسخ» از سال یکم تا پنجاه را نیمه ی اول قرن می نامند

19- نیمه ی دوم قرن یعنی چه ؟
از سال پنجاه و یک تا سال صدم نیمه ی دوم قرن می باشد20- سال 370 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟
پاسخ» در نیمه ی دوم قرن چهارم

21- سال 420 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟
پاسخ» در نیمه ی اول قرن پنجم

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده نمایید.

 

1- پیامبر اسلام چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند ؟
پاسخ» پس از هجرتشان از مکه به مدینه

2- از چه زمانی دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیش تری روبرو شد و گسترش یافت ؟
پاسخ» از زمان هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی

3- پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان ، برای گسترش اسلام چه کردند ؟
پاسخ» اسلام را به خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را تصرف نمودند.

4- چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟
پاسخ» با گسترش اسلام مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دین اسلام در زمینه های مختلف پیشرفت کردند. آن ها از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان برجای مانده بود نیز استفاده کردند و آن ها را در پرتو اسلام گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

5- در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد ؟
پاسخ» در این دوره هنرمندان ، صنعتگران ، دانشمندان ، فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.

6- خط زمان نشان دهنده ی چیست ؟
پاسخ» نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است .

7- مبداء تاریخ مسلمانان چیست ؟
پاسخ» هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه

8- سده را تعریف کنید .
پاسخ» به هر صد سال یک سده می گویند.

9- نیمه ی اول و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سالهایی است ؟
پاسخ» از سال یکم تا پنجاه نیمه ی اول قرن است و از پنجاه و یک تا صدم نیمه ی دوم قرن.

10- دین اسلام از سرزمین … عربستان … طلوع کرد.

11- مسلمانان تحت تأثیر … قرآن … و … تعالیم دینی اسلام … که به تفکر و آموختن اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

12- مردم کشور … ایران … سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی داشتند.

13- در دوره های اسلامی به دانشمندان ، … حکیم … می گفتند.

14- از سال … یکم … تا … صدم … را قرن اول هجری می گویند.