سوالات درس 7 پیام های آسمانی نهم

سوال و جواب دینی نهم درس هفتم

 

سوالات درس 7 پیام های آسمانی نهم

📚 سوالات متن دینی نهم
🔴 سوال های درس 7

1 یاد خدا نشانه ی چیست؟
جواب» دوستی و محبت ما به خداست

2 یاد خدا احساس ………………. افزایش می دهد .

جواب» حضور او در زندگی را

3 در نماز خداوند را «تسبیح » می گوییم ؟ منظور چیست؟
جواب» یعنی خدا را از هر بدی و زشتی منزّه می داریم .

4 در نماز او را « حمد» می کنیم ؟ منظور چیست ؟
جواب» یعنی همه ی خوبیها و زیبایی هایش را می ستاییم .

5 نماز زیباتری شکل « …………………… » از ………. است .
نماز یکی از بهترین راههای تقویت ………………….. است .
جواب» شکرگزاری – خدا
جواب» ایمان در قلب آدمی

6 نمازی که با رعایت آداب و احکام خوانده شود موجب چیست ؟
جواب» خشنودی خدا – تاثیر بر روح و روان انسان

7 بی توجهی به احکام نماز موجب ……………………… می شود .
جواب» باطل شدن نماز

8 مبطِلات نماز را نام ببرید ؟
جواب» 1-از بین رفتن یکی از شرایط نماز 2-باطل شدن وضو 3-روی برگرداندن از قبله 4 –خندیدن با صدای بلند (قهقه) 5-حرف زدن بین نماز 6-به هم زدن صورت نماز 7 –خوردن و آشامیدن 8-کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز 9-شک در رکعت های نماز دو یا سه رکعتی

9 از شرایط نماز صحیح چند مورد نام ببرید ؟
جواب» پاک بودن لباس و بدن نمازگزار- وضو داشتن – غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار و …

10 روی برگرداندن از قبله در هنگام نماز چه عمدی و یا سهوی موجب …………….. نماز می شود .
جواب» باطل شدن

11 لبخند با صدای بلند بصورت عمدی نماز را ……… می کند و لبخند زدن یا خنده با صدای که عمدی نباشد نماز را ………
جواب» باطل – باطل نمی کند

12 سخن گفتن در بین نماز حتی یک کلمه بصورت عمدی نماز را ……….. می کند و اگر بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی گفته شود نماز ………. است و باید …………… بجا آورده شود .
جواب» باطل – صحیح – دو سجده سهو

13 اگر نمازگزار در بین نماز دست بزند و یا هوا بپرد نماز ………. است اگر چه عمدی یا سهوی باشد . اما کارهایی که صورت نماز را بهم نزند مثل اشاره کردن با دست ، نماز را …… نمی کند .
جواب» باطل – باطل

14 خوردن و آشامیدن موجب …….. نماز می شود . اما قورت دادن ذره های غذا یا چیزهای دیگری که در دهان است نماز را ……….. نمی کند و نماز …………… است .
جواب» باطل – باطل – صحیح

15 اگر نماز گزار عمدا یا سهواً یکی از ارکان نماز را کم یا زیاد کند نماز ………….. است . اما کم یا زیاد کردن بقیه واجبات نماز به جز ارکان نماز ، تنها وقتی نماز را باطل می کند که ……… باشد .
جواب» باطل – عمدی

16 شک در نماز های سه رکعتی و دو رکعتی و دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی ، نماز را ………. می کند البته اگر با کمی تامل و تفکر شک برطرف شود نماز درست است .
جواب» باطل

17 تلفظ غلط ذکر های نماز موجب …………… نماز می شود .
جواب» باطل

18 گفتن ذکر های نماز در حال حرکت مثلا گفتن بخشی از ذکر رکوع در حال برخاستن از رکوع نماز را …… می کند .
جواب» باطل

19 نمازگزار نباید در بین نماز سلام بگوید اما اگر کسی به او سلام کرد باید …………. .
جواب» جواب سلامش را بدهد

20 جواب سلام کسی که سلام به حساب نمی آید یا از روی تمسخر است …………………… .
جواب» نباید جواب سلامش را داد

21 سرفه و عطسه و خمیازه نماز را ………………….
جواب» باطل نمی کند

22 اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که کاری کرده که نماز باطل شده است نمازش …………………… است .
جواب» صحیح

23 گریه برای آمرزش گناهان در حال نماز ……………….
جواب» عمل پسندیده ایی است

24 شکستن نماز واجب از روی اختیار ……. است . و لی برای جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی ………………….
جواب» حرام – اشکالی ندارد

25 در موارد زیر نماز باطل است یا صحیح :
1گفتن ذکرهای نماز در حال حرکت ………
2آخ گفتن بلند بی اختیار . بعد ادامه نماز و بجا آوردن دو سجده ی سهو …………….
3برگشتن بی اختیار به پشت سر یا چپ و راست ……..
4لبخند آرام در نماز ………………………
5خاموش نمودن تلفن همراه در حین نماز و پاسخ ندادن به آن ……………….
6شک در نماز مغرب که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ……

جواب» 

1.باطل
2.صحیح
3.باطل
4.صحیح
5.صحیح
6.باطل