سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس چهارم هدیه ششم

 

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم

درس چهارم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “باغ سری” میباشد. سوالات همراه با پاسخنامه :

درس 4 « باغ سری »
1- با استفاده از این کلمه ها، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتیها

ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون باید

از میان شما، جمعی باشند که ….دیگران …. را به …نیکی…. دعوت کنند و آنها را به کارهای …خوب… فرا بخوانند و از …زشتیها…. بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.
سوره آل عمران، آیه ۱۰۴

2 : با توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟
پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

3- تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟
پاسخ: باعث می شود تا کارهای خوب را همه ی مردم انجام دهند

4- تذکر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
پاسخ: تا کارهای بد در جامعه و بین مردم زیاد نشود و ما را گرفتار بدی نکند

6- اگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟
پاسخ: با مهربانی به او تذکر می دهیم

7-اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند؟
پاسخ: با خوبی و مهربانی

8 – به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟
پاسخ: به کارهای خوب لبخند می زنیم و به کارهای بد اخم می کنیم

9-کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکر داد؟
پاسخ: تشویق برای کار خوب است و تذکر برای کار بد است