سوالات درس 3 دفاعی نهم با جواب

درس سوم | انقلاب اسالمی،تداوم نهضت عاشورا

 

سوالات درس 3 دفاعی نهم با جواب

📚 سوالات متن آمادگی دفاعی نهم
🔴 سوالات درس سوم با جواب

1-مفهوم انقلاب اسالمی ایران را توضیح دهید .
جواب» انقلاب اسالمی یعنی قیام و اراده ی مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم

2-چند شعار از دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسالمی را بیان کنید
جواب» 1-استقلال، آزادی، جمهوری اسالمی 2 -نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی

3 -پیامبران الهی مردم را به چه چیزهایی دعوت می کردند و از چه چیزهایی باز می داشتند؟
جواب» تمام پیامبران الهی مردم را به یکتاپرستی، عدالت خواهی، صلح و دوستی، صداقت و دانایی دعوت می کردند و از ظلم و ستم، گناه و فساد، جهل و نادانی،شرک وبت پرستی و… باز می داشتند. پیامبر اسالم حضرت محمد )ص(نیز همچون سایر پیامبران بزرگ خدا، مردم را به پرستش خدای یگانه و مبارزه با شرک و بت پرستی دعوت می کرد.

4-ریشه ها و پایه های انقلاب اسالمی ایران در چه چیزی قرار دارد ؟
جواب» ریشه در اعتقاد مردم به اسالم و پیروی آنها از پیامبر اسالم )ص(و ائمه اطهار)ع(دارد.

5- مردم با ایمانِ میهن ما، سعادت دنیا و آخرت خود را در چه چیزی می دانند؟
جواب» دوستی پیامبر و اهل بیت آن حضرت می دانند و به همین جهت رفتار و گفتار رسول گرامی اسالم )ص(و تمامی امامان برای آنها الگو و سرمشق زندگی است .ملت ما درس عزت و آزادگی را از مکتب امام حسین(ع(و قیام عاشورا آموخته اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکت بمانند.

6-دلایل قیام و مبارزه امام خمینی)ره(و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی )شاه(را نام ببرید
جواب» 1 -زیر پا گذاشتن قوانین و احکام اسالم مثل ایجاد مراکز فروش و مصرف مشروبات و جلوگیری از فعالیت های تبلیغی روحانیون و حق طلبان

2-دیکتاتوری شاه

3 -وابستگی به بیگانگان

4 -دوستی با اسرائیل

5 -محرومیت اقتصادی بیشتر مردم ایران

6 -نبودن شرایط مناسب برای تحصیل کودکان و جوانان

7 -چند مورد از قیام های مردمی در برابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی آنها در طول تاریخ کشورمان را بیان کنید.
جواب» 1-انقلاب اسالمی ایران 2 -انقلاب مشروطه 3 -قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان 4 -قیام دشتستانی ها و تنگستانی ها5 -قیام سربداران

8 -دستاوردهای انقلاب اسالمی ایران را نام ببرید
جواب» 1 -اجرای دستورات اسالم و برقراری نظام جمهوری اسالمی2 -برقراری استقلال و آزادی3-عمران و آبادانی کشور 4 -شکوفایی و پیشرفت علمی5 -حمایت و کمک های همه جانبه از مظلومان در سراسر جهان 6 -بیداری ملت ها

9 -دشمنان قسم خورده کشور ما از چه راه هایی برای نابودی انقلاب ما تالش کرده اند ؟
جواب» کودتا، تحمیل جنگ هشت ساله به ایران، تهاجم فرهنگی و تحریم های اقتصادی

10-راه حفظ و ادامه ی انقلاب اسالمی ما چیست ؟
جواب» همان رمز پیروزی انقلاب یعنی ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروی از رهبری است که در پرتو بصیرت و هوشیاری حاصل می شود.

11 -خداوند در آیهی 5 از سوره قصص، در قرآن کریم به بندگان خود چه وعده ای داده است؟
جواب» و ما اراده کردیم تا بر مستضعفان روی زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و وارثان زمین کنیم.

نکته : قیام بزرگ مردم با ایمان و غیور ایران به رهبری امام خمینی )ره( ، که از سال 1341 آغاز شده بود، پس از15 سال بسیار گسترده شد.
نکته :انقلاب اسالمی ایران در بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسید.
نکته : مردم قهرمان ایران در روز 12 فروردین 1358 با رأی قاطع 2/98 درصدی خود به جمهوری اسالمی ایران رسمیت بخشیدند
نکته : در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن تهاجم فرهنگی است.
نکته : حفظ و دفاع از انقلاب اسالمی مهم تر از پیروزی آن است.