سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس دهم :
1- چراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است ؟
جواب:  چون باافزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعی آن جامعه افزایش می یابد و باافزایش هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهدداشت.(البته این پیش فرض درصورتی صحیح است که جامعه دچارتزلزل و تعارض و بحران فرهنگی نباشد).
2- چه را بطه ای میان جمعیت و هویت جوامع و جوددارد؟
جواب:  هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگان (گسترش دهندگان) فرهنگ آن جامعه بیشترخواهدبود. زیرا اعضای جهان اجتماعی، حامل و عامل یک فرهنگ و معانی آن هستند.
3- اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟
جواب:  جمعیت جامعه
4- جمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت و منزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟
جواب:  جمعیت یک جامعه می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت و منزلت آن تاثیرمثبت و یا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک جامعه متناسب باامکانات آن و رشدمتعادل باشدوانسجام و هماهنگی اجتماعی درحدمناسبی باشدافزایش جمعیت به افزایش شاخص های فوق می انجامدودرغیراین صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی خواهدشد.
5- جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟
جواب:  به سیاست های جمعیتی روی می آورند.
6- عینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟
جواب:  جمعیت و اقتصاد آن جامعه
7- را ه گسترش و بسط هرفرهنگ دریک جامعه چیست؟
جواب:  شناختن ،اندیشیدن،پذیرفتن و عمل کردن به آرمان ها،ارزش ها و عقایدآن فرهنگ با حاملان و عاملان بیشتر(جمعیت بیشتر)
8- نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟
جواب:  باگسترش خانواده ها و ایجادنسبت هایی چون پدربزرگ، خاله، دایی، عمه، دخترعمو، پسردایی و … نظام خویشاوندی شکل می گیرد.
9- کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی چه تاثیرات هویتی دارد؟
جواب:  کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیز به منطله ی محدودشدن گستره آن است که می تواند زمینه ساز بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد.
10- چراامروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت و پیری جمعیت روبه رو هستند؟ و به چه سیاست هایی روی آوردند؟
جواب:  به علت هایی مانند: بالا رفتن سن ازدواج ، افزایش بی ثباتی، فروپاشی خانواده ها و طلاق، رفاه زدگی ،عافیت طلبی و مصرف گرایی و به دنبال آن ،هزینه پنداشتن فرزندان .سیاست های تشویق فرزندآوری و پذیرش مهاجران خارجی
11- منظورازسیاست های جمعیتی چیست و مسولیت آن برعهده کیست؟
جواب:  مجموعه تدابیروراه حل هایی که نهادسیاست
باهمراهی و همکاری مردم و با هماهنگی بین سایرنهادها جهت حل مشکلات جمعیت چاره اندیشی می کند.
12- انواع سیاست های جمعیتی را نام ببرید؟
جواب:  سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یاکاهش دهنده جمعیت.
13- ایران درچه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیتی را دنبال کرده است ؟
جواب:  1- پیش ازانقلاب اسلامی که ازسال
2- درصددرسال کاهش یافت. 2 / 3به 7 / 1345 تازمان پیروزی انقلاب طول کشیدوطی آن میزان رشد سالانه جمعیت ،از حدود 11درصدکاهش یافت. / 3به 3 / ازسال 1368 تا 1391 که رشدجمعیت از 9
14- برخی ازاصول کلی سیاست های جمعیتی ایران ازسال 1393 تاکنون را نام ببرید.
جواب:  -تشویق ازدواج و کاهش سن ازدواج
حمایت اززوج های جوان
تشویق سیاست های فرزندآوری
حذف بودجه هایی که جمعیت را کاهش می داد.-
اختصاص تسهیلات و یژه برای مادران شیرده ….
15- درجامعه ما چه عواملی موجب کاهش تمایل به فرزند آوری شده است ؟
جواب: فشارهای اقتصادی ،تغییرسبک زندگی ،تغییرالگوهای تربیتی و …
16- آیا اعمال سیاست های تشویقی درافزایش جمعیت موثربوده است ؟ چرا؟
پاسخ : خیر زیرا موجب کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ارد برخانواده ها نشده است .
17- منظورازکنش های اقتصادی چیست؟
جواب:  به آن دسته ازفعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید و سایل ضروری زندگی و رفع نیازهای مادی و معیشتی خودودیگران انجام می دهیم،کنش اقتصادی می گویند.
18- منظورازهویت اقتصادی یک جامعه چیست؟
جواب:  و یژگی های اقتصادی که جامعه ماراازسایرجوامع متمایزمی کند.
19- و یژگی های هویت اقتصادی ایران چیست؟
جواب:  اقتصادنفتی(وابستگی شدیدبوجه به صادرات نفتی)،دولت بزرگ (تعدادکارکنان دولت و سطح و حجم فعالیت دولتی نسبت به کل اقتصادبزرگ باشد). عقب ماندگی اقتصادی تاریخی
20- چه عواملی درشکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخالت داشته اند؟
جواب:  کشف نفت و سرمایه های حاصل ازفروش نفت به خارجیان هجوم اقتصادی است عمارگران اقتصادی،وابستگی اقتصادی به نفت،تحریم های اقتصادی و مالی،جنگ
تحمیلی و …
22- اقتصادایران باچه معضلاتی روبه رواست؟
جواب:  تورم، بیکاری، و ابستگی به نفت، توزیع نابرابرامکانات، تجمل گرایی، غلبه فرهنگ مصرف گرایی
22- اقتصادنفتی (وابستگی اقتصادبه فروش نفت) چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
جواب:  شکل گیری تولیدملی ضعیف و شکننده، دولت بزرگی به و جودمی آید که می کوشدرفاه اقتصادی را به مدد نفت و نه رواج کسب و کار افزایش دهد. حتی هزینه های آموزش و بهداشت را که دربیشترنقاط دنیا ازمحل مالیات ها پرداخت می شود،به کمک درآمدهای نفتی تامین می کند.اقتصاد تک محصولی به این معنا که بخش اصلی و عمده صادرات و منابع درآمدی دولت به به یک محصول(درایران نفت)
23- چرا است عمارگران حضور خود را در دیگر جوامع با هجوم اقتصادی آغاز می کنند؟
جواب:  چون جهان غرب هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و دراین جهان ،هویت انسان ها و جوامع ،بیش از هر چیز به دارایی و توان اقتصادی آنها و ابسته است و هیچ مانعی را بر سر را ه خود برنمی تابد و درمسیر گسترش خود، شیوه های اقتصادی غیرسرمایه دارانه را در سراسرجهان نابود می کند.
24- را ه نجات اقتصادایران و احیای هویت آن چیست؟
جواب:  اجرای قانون اساسی و سیاست های اقتصادمقاومتی
25- هویت اقتصادی نوینی که ایران به دنبال آن است چه و یژگی هایی دارد؟
جواب:  1-باوربه تعالیم حیات بخش اسلام
  2- اتکابه ظرفیت های مولدمردمی و دولتی
  3-روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید و همبستگی
  4-حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی
5- برای مردم امنیت، رفاه و پیشرفت توام با عدالت و برای جهان اسلام و ب شریت الگویی ایرانی- اسلامی از رشد و شکوفایی
  6- است قلال اقتصادی و خودکفایی
  7-منع خام فروشی ثروت های طبیعی
8- حفظ اقتداروعزت ملی
  9- درون زایی درعین برون گرایی
10- درمقابل انواع مشکلات و موانع مقاوم و پایدارمی شود.
26- نمونه هایی ازسیاست های کلی اقتصادمقاومتی درجمهوری اسلامی را نام ببرید.
جواب:  رفتار اقتصادی بهینه بانگاه درون زا.
حذف هزینه های اضافی.
جلوگیری از فساد اقتصادی و …
27- سازوکارمقاوم سازی اقتصادایران دربرابرموانع داخلی و خارجی پیشرفت کدام است ؟
جواب:  اتکابه خودباوری، افزایش انسجام و سرمایه ی اجتماعی،هماهنگی و پیوستگی دولت و ملت بایکدیگرو…
28- دانش آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه مسئولیتی برعهده دارند؟
جواب:  مطالعه و پژوهش ، روحیه خودباوری، عمل به ارزش های فرهنگی جامعه و …
29- چراجوامع غربی علیه ایران جنگ اقتصادی تمام عیاری به را ه انداخته اند؟
جواب:  زیرا این کشورها اقتصاد را اساس همه چیز می پندارند و تمامی شیوه های اقتصادی غیرسرمایه داری را نابودشده می بینند و پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند.