سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس ده هدیه ششم

 

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم

درس دهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “آداب زندگی” میباشد. سوالات همراه با جواب :

درس ۱۰ « آداب زندگی »

١- بخشی از آدابی که پیامبر (ص) در ارتباط خود با دیگران رعایت می کرد چیست؟
جواب : در سلام کردن بر آن ها پیشی می گرفت. همیشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

۲- آداب معاشرت چیست؟
جواب : به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم، آداب معاشرت می گویند.

۳- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟
جواب : رعایت این آداب نشان دهنده احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

4- در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟
جواب : با مردم به نیکی سخن بگویید.

5- انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود؟
جواب : عمل به آداب معاشرت می تواند صمیمیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگیرد.

6- چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را بنویسید؟
جواب : سکوت به هنگام صحبت دیگران – درگوشی صحبت نکردن – دوری از مسخره کردن – احترام به بزرگ ترها

۷- در هنگام صحبت با دیگران چگونه باید عمل کنیم؟
جواب : آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف نزنیم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نیز مراقب باشیم سخن او را قطع نکنیم.

۸- حضرت محمد (ص) در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فرموده است؟
جواب : هرکس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است.

9- چرا در جمع نباید در گوشی صحبت کرد؟
جواب : زیرا دیگران فکر می کنند که ما درباره آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود .

۱۰ . خداوند در قرآن درباره صحبت در گوشی چه فرموده است؟
جواب : درگوشی صحبت کردن، از کارهای شیطان است.

۱۱- پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟
جواب : احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

۱۲- چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگترها باید رعایت کرد بنویسید؟
جواب : جلوتر از بزرگترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم.