سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس اول هدیه ششم

 

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم

درس اول هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “یکتا” میباشد. سوالات همراه با پاسخنامه :

درس ۱ «یکتا »
1 اصول دینی ما مسلمانان چیست ؟
جواب» توحید ، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد

2 توحید یعنی چه ؟
جواب» توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست

3 – مسلمانان چگونه هر روز به یگانگی خداوند شهادت می دهند؟
جواب» آنها هر روز در اذان، اقامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند ستایش می کنند.

4 . چند صفت از صفات خداوند را نام ببرید .
جواب» خالق ، توانا ، دانا ، قوی ، یاد می کنند.

5 – در سوره ی توحید به کدام صفات خداوند اشاره شده است ؟
جواب» دو مورد یگانگی ، بی نیازی