سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس بکارید و بخورید می‌شود فصل 11

 

سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

📚 سوالات متن علوم پنجم
🔴 درس یازدهم : بکارید و بخورید

درس 11
1 -موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید ؟
پاسخ» خاک گلدان – آب – نور – تقویت خاک و کود مناسب – هوای مناسب

2 -اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟
پاسخ» گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند . مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است از این رو کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند . آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

3 -خاک باغچه شامل چه چیزهایی است ؟
پاسخ» این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است .

4 -کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد ؟
پاسخ» در کود مواد غذایی گوناگونی وجود دارد . این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است سبب رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی الزم برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد .

5 -گیاهان هم مثل بقیه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند

6 -چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند ؟
پاسخ» چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است

7 -اهمیت آبیاری منظم و بموقع در رشد گیاهان چیست ؟
پاسخ» آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تر می شود

8 -کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است ؟
پاسخ» خاک باغچه چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد

9 -مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود ؟
پاسخ» با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است .

10-منظور از خاک مناسب چیست ؟
پاسخ» خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد

11 -خاک باغچه مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است

12 -چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند ؟
پاسخ» تا میزان مناسبی آب در خاک حفظ شود

13-کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند ؟
پاسخ» خاک رس . چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات ، نفوذ پذیری بسیار کمی دارد