سوالات درس مطالعات هشتم درس چهارم

سوال و جواب درس 4 مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

 

سوالات درس مطالعات هشتم درس چهارم

📚 سوالات متن مطالعات هشتم
🔴 درس چهار : وظایف دولت

1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.
پاسخ: -گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
-گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی می کنند؛ برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.
ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام قانون به خود می گیرد؛ برای مثال، از آن تخلّف کند جریمه می شود .همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی به درمان مردم بپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند مجازات می شود.

2 -مهمترین قانون هر کشور چیست ؟
پاسخ: قانون اساسی

3 -کدام قانون مادر همه ی قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟
پاسخ: قانون اساسی

4 -در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟
پاسخ: مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مرد

5-پس از پیروزی انقلاب اسالمی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟
پاسخ: مجلس خبرگان

6-پس از پیروزی انقلاب اسالمی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟
پاسخ: بر اساس اهداف انقلاب

7-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأی گیری) گذاشته شد و نظر مردم درباره ی آن چه بود؟
پاسخ: در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند

8-قانون اساسی چند اصل دارد؟
پاسخ: 177 اصل

9-وظیفه قوه مقننه چیست ؟
پاسخ: قوه مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد

10-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟پاسخ: 
الف- مجلس شورای اسالمی
ب- شورای نگهبان

11-نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
پاسخ: آنها برای یک ٔ دوره چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند

12-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.

13-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟
پاسخ: این شورا مرکب از 12 نفر است 6. نفر فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند.

14-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟
پاسخ: الف )این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالم تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت٭ داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.
ب )این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی، نظارت می کند و پس از بررسی و تأیید صلاحیت نامزد های٭ انتخابات به آنها ٔ اجازه انتخاب شدن می دهد

15-نمایندگان مجلس )قانون گذاران( با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند ؟
پاسخ: قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع٭ کنند.

16 -چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود ؟
پاسخ: به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون