سوالات درس مطالعات هشتم درس سوم

سوال و جواب درس 3 مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

 

سوالات درس مطالعات هشتم درس سوم

📚 سوالات متن مطالعات هشتم
🔴 درس سوم: ساختار و تشکیلات دولت

1-چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟
پاسخ: با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم.

2 -آیا ما می توانیم در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم ؟
پاسخ: هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر٭ قانون نباشد .برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

3 -مهمترین علت بوجود آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست؟
پاسخ: برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

4 -به طور کلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است؟
پاسخ: الف- حفظ حقوق افراد
ب- برقراری نظم و امنیت

5-عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟
پاسخ: علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود