سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

سوالات درس زنگ علوم فصل 1

 

سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

سوالات علوم پنجم درس اول با جواب :

درس اول
1- هنگام بازی با فرفره ها بچه ها چه چیزی مشاهده کردند ؟
پاسخ: مشاهده کردند همه فرفره ها با هم به زمین نمی رسند

2- بعد از مشاهده فرفره ها چه پرسشی ایجاد شد ؟
پاسخ: چرا برخی فرفره های چرخان دیرتر به زمین می رسند

3- پیش بینی انجام شده درباره فرفره ها چه بود ؟
پاسخ: هرچه پهنای بال فرفره بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد

4- در آزمایش پهنای بال چه چیزی تغییر کرد و چه چیزی تغییر نکرد و چه چیزی اندازه گرفته می شود ؟
چیزی که تغییر می کند ؟
پهنای بال فرفره چیزی که باید اندازه گرفت ؟
زمان رسیدن فرفره به زمین چیزی که تغییر نمی کند ؟
پاسخ: ارتفاعی که فرفره را رها می کنیم – طول دم فرفره – جنس کاغذ – طول بال فرفره

5- نتیجه و نظریه درباره پهنای بال فرفره چه بود ؟
پاسخ: فرفره ای که بال پهن تر دارد دیرتر به زمین می رسد بنابراین هرچه قدر بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن فرفره به زمین بیشتر می شود

6- هرچه قدر زمان را دقیق تر اندازه بگیرید مشاهده دقیق تر خواهد بود

7- دانشمندان چگونه کاوش می کنند ؟
پاسخ: دانشمندان به پدیده های اطراف خود توجه می کنند در نتیجه پرسش هایی در ذهن آنها ایجاد می شود آنها برای یافتن پرسش های خود کاوش می کنند

8- چه عواملی در زمان فرود آمدن فرفره ها تاثیر دارد؟پاسخ: 
– وزن فرفره ها
– جنس فرفره ها
– پهنای بال فرفره ها
– بلندی بال فرفره ها
– اندازه دم فرفره ها

9- هر تغییری که در فرفره می دهیم در زمان فرود آمدن آن تاثیر دارد.

10- اگر طول دم یا بال فرفره ها با هم متفاوت باشد زمان فرود آمدن آنها به زمین متفاوت است

11- در مورد تغییر طول بال فرفره چه چیزهایی را تغییر می دهید ؟ چه چیزی را اندازه می گیرید؟ چه چیزهایی را تغییر نمی دهید ؟ چیزی که باید تغییر داد؟ اندازه طول بال فرفره چیزی که نباید تغییر داد ؟
پاسخ: ارتفاعی که فرفره را رها می کنیم – طول دم فرفره – جنس کاغذ – پهنای بال فرفره چیزی که اندازه می گیریم ؟ زمان رسیدن فرفره ها به زمین

12- هر چقدر تعداد گیره های دم فرفره ها بیشتر باشد فرفره سنگین تر شده و زودتر به زمین می رسد

13 نتیجه و نظریه درباره طول دم فرفره ها چیست ؟
پاسخ: هرچقدر طول دم فرفره ها بیشتر شود زمان رسیدن به زمین بیشتر می شود و فرفره دیرتر به زمین می رسد

14- در آزمایش دانه های افرا کدام افرا دیرتر می رسد ؟
پاسخ: افرایی که بال های پهن دارد دیرتر به زمین می رسد

15. چرا افرای بال پهن دیرتر به زمین می رسد ؟
پاسخ: چون هوای بیشتری زیر با بال هایش جریان پیدا می کند و افرا را مدت بیشتری در هوا نگه می دارد عزیزی تالار تلگرامی معلمان پنجم ابتدایی دکتر صفایی