معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم (درس 1)

شعر زنگ آفرینش | معنی کلمات و آرایه های ادبی

 

معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم (درس 1)

📚 معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم
🔴 درس اول : صفحه 12 13 14

❇️👈صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روز های اول سال
معنی» صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

❇️👈 بچه ها در کلاس جنگل سبز جـمع بودند دور هم خوشحال
معنی» بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

❇️👈 بچه ها گرم گفت و گو بودند باز هم درکلاس غوغا بود
معنی» بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

❇️👈 هریکی برگ کوچکی در دست باز انگار زنگ انشاء بود
معنی» هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشاء شروع شود.

❇️👈 تا معلم زگرد راه رسیــــد گفت با چهره ای پر از خنده:
معنی» همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت.

❇️👈 باز موضوع تازه ای داریم “آرزوی شما در آینده”
معنی» برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع آرزوی شما در آینده است.

❇️👈 شبنم از روی گل برخاست گفت: می خواهم آفتاب شوم
معنی» شبنم بلند شد و گفت من میخواهم آفتاب شوم(صنعت تشخیص)

❇️👈 ذره ذره به آسمان بروم ابر باشم، دوباره آب شوم
معنی» ذره ذره با آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

❇️👈 دانه آرام بر زمین غلتیـد رفت و انشای کوچکش را خواند
معنی» دانه آرام آرام برروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

❇️👈 گفت: باغی بزرگ خواهم شد تا ابد سبز خواهم ماند
معنی» در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز وسبز رنگ خواهم ماند.

❇️👈 غنچه هم گفت گرچه دل تنگم مثل لبخند باز خواهم شد
معنی» غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

❇️👈 با نسیم بهار و بلبل و باغ گرم راز و نیاز خواهم شد
معنی» با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به زار و نیاز کردن می کنم.

❇️👈 جوجه گنجشک گفت: می خواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم
معنی» جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها آزاد شوم.

❇️👈 روی هر شاخه جیک جیک کنم در دل آسمان رها باشم
معنی» روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

❇️👈 جوجه ی کوچک پرستو گفت: کاش با باد رهسپار شوم
معنی» جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

❇️👈 تا افق های دور کوچ کنم باز پیغمبر بهار شوم
معنی» تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

❇️👈جوجه های کبوتران گفتنـــــد: کاش می شد کنار هم باشیم
معنی» جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

❇️👈 توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم
معنی» توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

❇️👈 زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد
معنی» زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

❇️👈 هر یک از بچه ها به سویی رفت و معلم دوباره تنها شد
معنی» همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

❇️👈 با خودش زیر لب چنین می گفـت: آرزو هایتان چه رنگین است!
معنی» معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

❇️👈 کاش روزی به کام خود برسید؛ بچه ها آرزوی من این است!
معنی» ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است.

🔻لغات درس زنگ آفرینش :
🍂 حرم: داخل مکان زیارتی
🍂 گرم: مشغول، سر گرم
🍂 غوغا: آشوب و فریاد، همهمه
🍂 انگار: گویی
🍂 ذره ذره :کم کم
🍂 ابد: جاودان
🍂 غلتید: از پهلوی به پهلوی دیگر چرخید
🍂 موضوع: مطلب
🍂 دل تنگ: ناراحت، غمگین
🍂 فارغ: آسوده، راحت
🍂 افق: کرانه های اسمان
🍂 پیغمبر: پیام آور
🍂 گلدسته: مناره
🍂 گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است
🍂 زائر : دیدار کننده
🍂 کام : آرزو میل خواسته
🍂 زنجره : سیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند