جواب فعالیت های درس ۶ علوم نهم (فصل زمین ساخت ورقه ای)

گام به گام فصل ششم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۶ علوم نهم (فصل زمین ساخت ورقه ای)

فصل 6 :: زمین ساخت ورقه‌ای

جواب فعالیت صفحه 64 علوم نهم
فعالیت صفحه 62 علوم نهم
پاسخالف )بخش‌هایی از جورچین قاره‌ها شبیه خشکی پانگه آ است
پاسخب)حاشیه شرقی آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا، جنوب غربی آسیا با شمال آفریقا، حاشیه شرقی آمریکای شمالی با حاشیه شمال شرقی آفریقا
پاسخپ)در روند تکه تکه شدن سنگ کره زمین، قسمتی از خشکی‌ها از بین رفته‌اند یا تغییر شکل داده‌اند.
جواب خود را بیازمایید صفحه 65 علوم نهم
هریک از قاره‌های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین‌های امروزی بوده‌اند؟
پاسخابر قاره شمالی: آمریکای شمالی ، گرینلند، اروپا و آسیا
ابرقاره جنوبی : آمریکای جنوبی ، قطب جنوب، افریقا، ماداگاسکار، هند و استرالیا

جواب فعالیت صفحه 68 علوم نهم

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان‌های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف‌های روبرو را رسم کنید.

فعالیت صفحه 66 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 69 علوم نهم

آیا میدانید ناخن‌ های شما در سال چند سانتی‌ متر رشد می‌کنند؟ چگونه می ‌توانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخنتان، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه‌ های سنگ کره مقایسه کنید.

پاسخ

رشد ناخن را در طول یک ماه اندازه گرفته و در عدد12 ماه ضرب می کنیم تا طول رشد ناخن در یکسال
بدست آید – سپس برای بدست آوردن سرعت رشد ناخن طول به دست آمده را بر زمان آن تقسیم
می کنیم -که سرعت رشد آن تقریبا با سرعت حرکت ورقه های سنگ کره برابر است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم نهم

با توجه به شکل ۵، ورقه اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقه قاره‌ای فرورانده می‌شود؟

پاسخ ورقه ی آمریکای شمالی

 

جواب فکر کنید صفحه 70 علوم نهم

فکر کنید صفحه 68 علوم نهم

پاسخحاشیه ی ورقه ی سنگ کره به ویژه محل برخورد و فرورانش ورقه های اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 72 علوم نهم

 

درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید.
انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.
پاسخعمق خلیج فارس حدودا 90 متر است در صورتی که عمق اقیانوس هند به چند هزار متر می رسد .
انرژی آبتاز در اقیانوس هند بیشتر از خلیج فارس است . زیرا هر چه عمق اقیانوس بیشتر باشد سرعت
و انرژی آبتاز بیشتر است .