جواب فعالیت های درس ۷ علوم نهم (فصل آثاری از گذشته زمین)

گام به گام فصل هفتم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۷ علوم نهم (فصل آثاری از گذشته زمین)

فصل 7 :: آثاری از گذشته زمین

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 74 علوم نهم

درباره علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید.

پاسخعواملی همچون : بیماری – جثه عظیم – عدم تکاپوی غذا – برخورد شهاب سنگ – تغییرات آب و هوا – پیدایش پستانداران و تغذیه از تخم دایناسورها – نظم حاکم بر خلقت و ………

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 75 علوم نهم

در کدام سنگ‌های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

خود را بیازمایید صفحه 39 علوم نهم

پاسختصویر (الف) زیرا رسوبی است (لایه لایه)

 

جواب فکر کنید صفحه 75 علوم نهم

فکر کنید صفحه 73 علوم نهم

پاسخدر محیط های دریایی – زیرا در دریا ها جاندار بال فاصله در زیر رسوبات قرار گرفته و تجزیه نمی شود و فسیل می شود ولی در بیابان جاندار در سطح خشکی قرار گرفته و خشک و تجزیه می شود .

 

جواب فکر کنید صفحه 78 علوم نهم

فکر کنید صفحه 76 علوم نهم

پاسختنه ی فسیل شده از نظر شکل ظاهری شبیه تنه ی درخت قبل از فسیل شدن است ، جنس فسیل از سیلیس و آهک است ولی جنس درخت از چوب است

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 78 علوم نهم

با جست‌وجو در اینترنت تصویر نمونه‌هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کلاس ارائه کنید.

تحقیق میباشد

جواب فعالیت صفحه 79 علوم نهم

نمونه‌هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید.
بر عهده دانش آموز !

جواب فعالیت صفحه 81 علوم نهم

فعالیت صفحه 81 علوم نهم

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن ۲۵۰ میلیون سال و در لایه D فسیل‌هایی با سن ۲۰۰ میلیون سال وجود داشته باشد:

الف) سن تقریبی لایه‌های C و E چقدر است؟
پاسخ الف- سن لایه ی C از 200 میلیون سال بیشتر و از 250 میلیون سال کمتر است . و سن لایه ی E از کمتر از 200 میلیون سال است .

ب) سن رگه آذرین F را با سایر لایه‌ها مقایسه کنید.
پاسخرگه F چون لایه های رسوبی دیگر را قطع کرده است از همه ی الیه ها جوان تر است .

فعالیت صفحه 79 علوم نهم

 

جواب فکر کنید صفحه 82 علوم نهم

در علوم هشتم با سنگ‌های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ‌ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده‌اند؟ 

پاسخ

در آب و هوای گرم با تبخیر زیاد

معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده‌اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی‌اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟

پاسخبیانگر محیط های اشباه از گچ و سپس محیطی گرم با تبخیر بالا

 

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 80 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 80 علوم نهم

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

امروزه مرجان‌ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می‌کنند؟ به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه‌های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته است؟ درباره این موضوع با یکدیگر گفت‌وگو کنید.

پاسخ-در عمق کم و آب های گرم با دمای بین 25تا 35 درجه سلسیوس. مثل جزایر قشم و کیش.
– قبال در آنجا منطقه دریایی گرم و کم عمق بوده که در اثر عوامل کوهزایی از آب بیرون آمده اند