درس چهارم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 4

درس چهارم نگارش ششم با جواب

 

درس چهارم :  داستان من و شما

املا و واژه آموزی درس 4 نگارش ششم

1 – در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

جواب: تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باع…ث… سربلندی و عز…ت…. من می شود . بزرگی و ع…ظ…مت من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و ت…ح….ول ویژگی هر پدیده ی زنده است. چهره ی نوشتاری و خطی من ، برای ایجاد دوستی و …ص…میمیت میان من و شما کمی بیشتر …ا…..میت دارد .

 

2 برای هر یک از واژههای زیر، دو همخانواده بنویسید.

جواب: علم : عالم ، معلوم

جواب: عزت : عزیز ، اعزاز

 

3 الف) جاهای خالی را با واژههای مناسب کامل کنید.

خزنده+اننشانهخزندگان
پرنده +اننشانهپرندگان
نویسنده+اننشانهنویسندگان
وابسته+اننشانهوابستگان

ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته میشوند، بنویسید.

جواب: همبستگان، رانندگان، پناهندگان، جویندگان و …

 

جواب درس 4 نگارش ششم

 به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

جواب: ما نباید در شهر و دیار خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا صدها زبان دیگر صحبت کنیم. ما باید نگهبان زبان مادری خود باشیم و در کشور خود به زبان خارجی سخن نگوییم. تا همه جهان بدانند که مردم ایران محافظ زبان خود هستند و دهان یاوه گویان را ببندند تا کسی به زبان ما توهین نکند.

جواب: ما نباید وقتی با دوستانمان صحبت میکنیم انگلیسی سخن‌ بگیم و شاید بعضی ها که چشمشان به دوستان و رفقا شون میافتد انگلیسی صحبت میکنند فکر میکنند آدم بزرگی هستند ولی این جوری نیستند.

جواب:  در گفتار و نوشتار خود تا حد امکان از واژه های فارسی استفاده کنیم. از به کار بردن لغات بیگانه پرهیز کنیم. زبان فارسی را خوب بشناسیم.

 

2 با استفاده از واژههای زیر، یک بند دربارهی زبان مادری خود بنویسید.

جواب: ما وطنمان را با این همه بزرگی و عظمت میبینیم و حتی با زبان فارسی که پر از شکوه و شوکت است سخن می گوییم. ما باید به سربلندی و اعتبار کشورمان تلاش کنیم که سر بلن تر از همیشه شود.

جواب: زبان مادری من دارای شکوه و شوکت و بزرگی و عظمت کشور ایران عزیزمان است. زبانی که سر شار از شکوه و عظمت و سر بلندی و اعتبار میهن عزیزمان است.

جواب: ما باید برای شکوه و شوکت،بزرگی و عظمت زبان مادری تلاش کنیم و مایه سربلندی و اعتبار زبان مادر باشیم.

 

جواب صفحه 31 نگارش ششم

1 عبارت زیر را با جمله ای کوتاهتر، بیان کنید.

جواب صفحه 31 نگارش ششم

جواب: الف) من موجودی زنده هستم و زندگی ام داستانی طولانی دارد.

جواب: ب) سحرگاهان خورشید از پشت افق پدیدار میشود و چهره ی خود را نشان میدهد.

 

2 ّ داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید. (کلمات متضاد مانند فراز و فرود ــ شکست و پیروزی را در داستان به کار ببرید.)

 

جواب: خط فارسی خط ایرانی است که ما نباید به جای ان کامات خارجی مانند وقتی ما میخواهیم از کسی تشکر می کنیم می گوییم ‌‌‌‌‌‌مرسی که نباید بگوییم.

جواب: بنام خدا زبان فارسی یا زبان مادری ما که بسیاری از ایرانیان از این زبان استفاده میکنند ولی متاسفانه بعضی از افراد از کلمات خارجی استفاده میکنند ما باید در حفظ زبان مادریمان کوشا باشیم و از ان افتخار کنیم.

جواب: : من‌ چهره ی نوشتاری زبان فارسی هستم. من هم مانند دیگر چهره های زبان در فراز و فرود زندگی دچار تغییر و تحول شدم.

جواب: در آستانه ی از بین رفتن بودم به هنگامی که اعراب به ایران حمله کرده بودند . همه  مردم به زبان عربی سخن می گفتند چندی مانده بود تا به فراموشی سپرده شوم و من مانند دیگر زبان ها نیست و نابود شوم درد داشتم از این همه بی و فایی اما در نا امیدی هایم چراغی ظاهر شد که مرا زبان رسمی کشور اعلام کرد و با آنان جنگید آن بزرگ مرد همان رادمان پور ماهک (یعقوب لیث صفاری) بود که به من جانی تازه بخشید تازه داشتم جانی می گرفتم که لغاتی بیگانه را با من در آمیختند لغاتی همانند مرسی تشکر نایس و…. من دوباره آستانه ی مرگم بیاید کمکم کنید زیرا که من هویت شما هستم.

جواب صفحه 32 نگارش ششم

3 جدول زیر را کامل کنید.

قبلا درباره ی زبان فاریس میدانستیم …

جواب: قبلا درباره ی زبان فارسی میدانستم سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان ها است

اکنون یاد گرفتم…

جواب:  اکنون آموختم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم

 

تصمیم گرفتیم …

جواب: تصمیم گرفتم که بجای زبان خارجی از زبان مادری استفاده کنم.

جواب: تصمیم گرفتم که درس های را خوب بخوانم وتلاش کنم تا در درس های موفق شوم و به پایه های بالاتری بروم و چیز های جدیدی درباره ی زبان فارسی بیاموزد