درس پنجم عربی هفتم

گام به گام درس 5 عربی هفتم

درس پنجم عربی هفتم

 

درس پنجم

جواب صفحه 42 عربی هفتم

جواب صفحه 40 عربی هفتم

فی السّوقِ
در بازار

– أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ حَمیدٍ؟
جواب: ای مادر حمید کجا رفتی؟
– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.
جواب: به بازار نجف رفتم.

– هَلِ اشْتَرَیْتِ شَیئاً؟
جواب: آیا چیزی خریدی؟
– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ نِسائیَّهً.
جواب: بله. لباس‌های زنانه خریدم.

– أَ ذَهَبْتِ وَحْدَکِ؟
جواب: آیا تو به تنهایی رفتی؟
– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ صَدیقاتی.
جواب: نه. با دوستانم رفتم.

– کَیفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟
جواب: قیمت لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟
– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ.
جواب: مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.

– فَلِماذَا اشْتَرَیْتِ؟
جواب: پس چرا خریدی؟
– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ.
جواب: برای هدیه خریدم

– ماذَا اشْتَرَیْتِ؟
جواب: چه چیزی خریدی؟
– فُسْتاناً وَ عَباءَهً.
جواب: پیراهن زنانه و چادر

– مَبْروکٌ؛ مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ.
جواب: مبارک باشد، لباس‌های زیبایی است! (در پناه خدا)
– شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ.
جواب: بسیار متشکرم. به سلامت

– أیْنَ ذَهَبْتَ یا أَبا حمیدٍ؟
جواب: ای پدر حمید کجا رفتی؟
– ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجفِ.
جواب: به بازار نجف رفتم.

– هَلِ اشْتَرَیتَ شَیْئاً؟
جواب: آیا چیزی خریدی؟
– نَعَمْ؛ اِشْتَرَیْتُ مَلابِسَ رِجالیَّهً.
جواب: بله. لباس‌های مردانه خریدم.

– أَ ذَهَبْتَ وَحْدَکَ؟
جواب: آیا تو به تنهایی رفتی؟
– لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ أَصْدِقائی.
جواب: نه. با دوستانم رفتم.

– کَیْفَ کانَتْ قیمَهُ الْمَلابِسِ؛ رَخیصَهً أَمْ غالیَهً؟
جواب: لباس‌ها چطور بود؟ ارزان بود یا گران؟
– مِثلَ إیران؛ لا فَرقَ؛ لٰکِنِ اشْتَرَیْتُ.
جواب: مثل ایران فرقی نیست. ولی خریدم.

– فَلِماذَا اشتَرَیْتَ؟
جواب: پس چرا خریدی؟
– اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدیَّهِ.
جواب: برای هدیه خریدم

– ماذَا اشْتَرَیْتَ؟
جواب: چه چیزی خریدی؟
– قَمیصاً و سِرْوالاً.
جواب: پیراهن و شلوار

– مَبْروکٌ؛ مَلابِسُ جَمیلهٌ! فی أمانِ اللّهِ.
جواب: مبارک باشد، لباس‌های زیبایی است! خداحافظ
– شُکْراً جَزیلاً؛ مَعَ السَّلامَهِ.
جواب: بسیار متشکرم. به سلامت

 

تمرینات

جواب صفحه 45عربی هفتم

جمله ‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل ‌های ماضی خط بکشید.

جواب صفحه 42 عربی هفتم

1- ای مسافر آیا به هتل رفتی؟  –  نه؛ به بازار رفتم.

2- چه چیزی شستی؟  –  لباس ‌هایم و لباس ‌های خانواده ‌ام را شستم.

3- پیراهنت را از کجا خریدی؟  –  از آن جا خریدمش.

4- چه  چیزی خریدی؟  –  پیراهن زنانه و چادر خریدم.

جواب صفحه 46 عربی هفتم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1- أنا ……………………………مَلابسِی. (غَسَلْتُ / غَسَلْتَ)
من لباس‌هایم را شستم.                   (شستم / شستی)

2- أ أنتَ …………………………… الْعَلَمَ؟ (رَفَعْتُ / رَفَعْتَ)
آیا تو پرچم را بالا بردی؟             (بالا بردم / بالا بردی)

3- أنتِ …………………………… صَدیقَتَکِ . (ذَکَرْتُ / ذَکَرْتِ)
تو دوستت را یاد کردی.                (یاد می‌کنم / یاد کردی)

4- أ أنتَ …………………………. هَدیَّتَکَ؟ (أخَذْتَ / أخَذْتُ)
آیا تو هدیه‌ات را گرفتی؟                       (گرفتی / گرفتم)

5- کَم تُفّاحهً أکَلْتَ؟ ……………………………تُفّاحَتَینِ . (أکَلْتِ / أکَلْتُ)
چند سیب خوردی؟ دو سیب خوردم.                     (خوردی / خوردم)

جدول را با کلمات داده شده کامل کنید؛ سپس رمز را بنویسید.
ذَکَرْتُ – أَرْض – غَسَلْتِ – تفُّاح – رَفَعْتُ – جَدَّه – قَمیص – عَباءَه – رَخیص – رِساله – أکَلْتُ – طُلّاب – أَلْفانِ

1- دانشجویان 2- دو هزار 3- چادر 4- نامه 5- شُستی 6- بالا بردم 7- خوردم 8- پیراهن 9- سیب 10- یاد کردم 11- ارزان 12- زمین 13- مادربزرگ

جواب صفحه 45عربی هفتم