درس نهم عربی هفتم

گام به گام درس 9 عربی هفتم

درس نهم عربی هفتم

 

درس نهم

معنی کلمات درس 9 عربی هفتم

معنی کلمات درس 9 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

جواب: 1- آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورز است.
2- آن دو با فرزندانشان در روستا زندگی می‌کنند.
3- عارف از برادرها و سمیّه از خواهرها بزرگ‌ تر است.
4- آنها خانواده ‌ای موفق هستند.
5- خانه ‌شان پاکیزه و باغ شان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ
گفتگو گویی میان پدر و پسران

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟
پدر: ای عارف کجا رفتی؟
عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.
عارف: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.

الْوالِد:: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟
پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟
الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو برادر: با اتومبیل.

الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْأولادُ؟
پدر: ای پسرها چرا رفتید؟
الْإِخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
برادرها: برای کمک به پدربزرگمان.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ:
گفت‌ و گویی میان مادر و دختران.

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟
مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟
سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ.
سمیه: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟
مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟
الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو خواهر: با اتومبیل.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟
مادر: ای دخترها چرا رفتید؟
الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.
خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

معنی درس نهم عربی هفتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

تمرینات درس 9 عربی هفتم

جواب صفحه 69 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ

با توجّه به متن درس جمله‌ های صحیح و غلط را معلوم کنید.

1- عَدَدُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَهٌ. (غ)
جواب: تعداد دختران و پسران پنج‌تاست.

2- السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. (غ)
جواب: آقای زارعی معلم شیمی است.

3- أشجارُ الرُّمّانِ فی بُستانِ السَّیِّدِ زارِعیّ. (ص)
جواب: درخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

4- کانَ هَدَفُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَهَ الْجَدِّ و الْجَدَّهِ. (ص)
جواب: هدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ بود.

جواب صفحه 70 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

جمله ‌های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل‌ های ماضی خط بکشید.

1- یا بِنْتانِ، کَیْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟
جواب: ای دختران (دو دختر) چگونه درستان را خواندید؟

2- أیُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟
جواب: ای دانش آموزان، چرا در کلاس‌ها را باز کردید؟

3- أیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أطفالِکُنَّ؟
جواب: ای خانم‌ها، آیا صدای فرزندانتان را شنیدید؟

4- یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟
جواب: ای استاد، آیا به من اجازه میدهی که صحبت کنم؟

التَّمْرینُ الثّالث

ترجمه کنید.

قَرَأْتُم: خواندیدهوَ ما قَرَأَ: او نخواند
بَدَأتُ: شروع کردم أنتُنَّ بَدَأْتُنَّ: شما شروع کردید.
سَمِعْنا: شنیدیمأنتُما سَمِعْتُما: -شما شنیدید.
وَصَلْتُم: رسیدید أنتُمْ ما وَصَلْتُم: -شما نرسیدید. 
سَمَحَ: اجازه داد أنتُنَّ سَمَحْتُنَّ: -شما اجازه دادید.
قَطَعْتِ: بریدیأنتُما ما قَطَعْتُما: شما نبریدید.

 

جواب درس نهم عربی هفتم