درس شانزدهم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 16

درس شانزدهم نگارش ششم با جواب

گزارشدرس شانزدهم :  آداب مطالعه

املا و واژه آموزی صفحه 95 نگارش ششم

صفحه 95 نگارش ششم

⭕ 1 در هر جمله، زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک، خط بکشید.
الف) باید دانست که جماعت ، ( لایق– لایغ) چه نوع سخن است.
ب) آگاه شدن از ( اهوال – احوال) گذشتگان از فواید قصّه خوانی است.
پ) از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و (گذاف – گزاف) نگوید.
ت) در نظم خوانی، چنان نکنند که ( مستمع– مصتمع) ملول گردد.

جواب صفحه 96 نگارش ششم

⭕ 2 در جدول زیر، واژه های معنی دار از درس آمده است، آنها را پیدا کنید و بنویسید.

جواب صفحه 96 نگارش ششم

جواب: نظم خوانی، محنت، راغب، وصف، لایق، سلاطین، اعتدال، عبرت

 

⭕ 3 پنج واژه را که با »خوان« و »خوانی« ترکیب میشوند، بنویسید.
جواب: جواب: کتاب خوانی، آوازه خوان، شعرخوانی، کارت خوان، درس خوان

 

جواب صفحه 97 نگارش ششم

⭕ 1 متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید
در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتاب خانه نگاه می کردم، ناگهان چشمم به کتاب…..

جواب صفحه 97 نگارش ششم

جواب های بیشتر : 

جواب: در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب قران سال پنجم خورد.چقدر دلم برای قران سال پیشم تنگ شده بود برای همین وسوسه شدم و دوباره ان را برداشتم و در گوشه ای نشستم و  خواندن سوره ای را آغاز نمودم .سوره ای که مرا تا اوج اسمان برد!!!.

جواب: شازده کوچولو افتاد. با اینکه این کتاب را بارها و بارها خوانده بودم اما باز هم وسوسه میشدم که آن را بخوانم ! دل را به دریا زدم و دوباره برش داشتم. و جملات خوب را تکرار کردم که روباه میگفت : جز با چشم دل نمی توان خوب دید . آنچه اصل است از دیده پنهان است. یا یک نفر به تنهایی هیچ چیز نمی داند. این ها جملاتی است که هر روز هم تکرار شود کم است.

⭕ 2 یکی از حکایت هایی را که تا به حال شنیدهاید، به زبان ساده بنویسید.
یکی از حکایت هایی را که تا به حال شنیدهاید

 

کارگاه نویسندگی صفحه 98 نگارش ششم

⭕ 1 ضرب المثل »کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز« را توضیح دهید.
جواب: هرکس باید با افرادی که از جنس و هم فکر و روحیه او هستند ، معاشرت کند. زیرا این گونه افراد به علت مشابهت می توانند دوستان خوبی برای هم باشند.

 

⭕ 2 دریافت خود را از ضرب المثل»این دغل دوستان که میبینی، مگسانند گرد شیرینی«، بنویسید.
جواب: بعضی از افراد به این دلیل با کسی دوست می شوند که از این دوستی سود و نفعی به دست بیاورند و فقط در زمان خوشی و شادی با او هستند و در زمان گرفتاری و مشکلات او را رها می کنند . در واقع مانند مگس هایی هستند که هر جا شیرینی باشد در آنجا جمع می شوند و وقتی تمام شد پراکنده می شوند .

 

⭕ 3 دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته اید، بنویسید.
جواب: 1 : کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد.
2: آشپز که دوتا شود آش یا شور میشه یا بی نمک.