درس دوم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هفتم

درس دوم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ درس اول دوم هفتم

 

جواب فعالیت جلسه اول درس 2

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

همه، توانا، پروردگار، بگو، چیز

1-قُلبگو7-هاو، شَ، آن
2-اِلیبه، به سوی8-عَلیبر
3-جاءَآمد، آمد برای9-هاآن، شَ، او
4-رَبّپروردگار10-کُلّهر، همه
5-فَپس، و11-شَیءچیز
6-قَدقطعاً12-قَدیرتوانا

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .قُل یا أَ یُّهَا النَّاسُ: بگو ای مردم
2 .قَد جاءَکُم: قطعاً آمد برای شما
3 .مِن رَبِّکُم: از سوی پروردگارتان
4 .إِلَی الله: به سوی خدا
5 .عَلَی کُلِّ شَیءٍ: بر هر چیزی

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

إلَی + ه : إِلَیهِ: به سوی او، به سویش 
إِلَی + ها: إِلَیها: به سوی او، به سویش
إِلَی + کُم : إِلَ یکُم: به سوی شما، به سویتان

عَلَی +هِ : عَلَیهِ: بر او، بر آن
عَلَی+ هِم: عَلَیهِم : بر آنها
عَلَی + کُم : عَلَ یکُم: بر شما
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

جواب جای خالی ها

1- بگو ای مردم.
– قطعاً آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان.
2- به سوی خدا است بازگشت شما؛
3- و او بر هر چیزی توانا است.

نکات:
1 .وقتی کلمه «جاء» همراه با ضمیر بکار رود، به صورت «آمد برای …م معنا می شود.
2 .کلمه «مِنم» به دو صورت «از« و «از سوی» معنا می شود.
3 .کلمه «إلَی» به دو معنای «بهم» و «به سوی» است، که البته دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند، صحیح است.
4 .کلمه «کُل» وقتی که بعد از آن اسم مفرد و نکره بیاید، «هر» معنا می شود.

جواب فعالیت های درس ۲ قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 2

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
عبادت کنید، گفت، برادر، خدا، پاداش

1-اَخ، اَخو، اَخا، اَخیبرادر5-یمن، َم
2-قالَ گفت6-اُعبُدواعبادت کنید
3-یاای7-اَجرپاداش
4-اِلهخدا، معبود8-التَعقِلونَاندیشه نمی کنید

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .وَ إِلَی عادِ: و به سوی(قوم) عاد

2 .أَخاهُم هُودًا: برادرشان(حضرت) هود
3 .اِلهُکُم: خدای شما

4 .اعبُدُوا الله: عبادت کنید خدا را
5 .یا قَومِ: ای قومِ من

5 .اَفَلا تَعقِلونَ: پس آیا اندیشه نمی کنید؟

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .إِنّی تَوَکَّلتُ عَلَی الله رَبّی وَ رَبِّکُم: قطعاً من توکل کردم بر خدا، پروردگارم و پروردگار شما.هود/61
2 .وَ إِلَی ثَمودَ اَخاهُم صالِحاً: و (فرستادیم) به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را.هود/50
3 .قَالَ یا قَومِ اعبُدُوا الله: گفت ای قومِ من عبادت کنید خدا را. هود/88
4 .عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ إلَیهِ اُنیبُ: بر او توکل کردم و به سویش روی می آورم.هود/88

نکات:
1 .پیامبر قوم عاد، «حضرت هود» و پیامبر قوم ثمود، «حضرت صالح» است.
2 . «اَفَلا یَعقِلون»، در ترجمه آن حرف «فَ» را قبل از «اَ» پرسشی معنا می کنیم؛ یعنی به صورت «پس آیا…» معنا می کنیم.