درس دوازدهم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 12

درس دوازدهم نگارش ششم با جواب

 

گزارشدرس دوازدهم : دوستی و مشاوره

املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش ششم

1 در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.
*در هر نیک و بد به دوستان خود( مشفق /مشفغ/موشفق) باش.
جواب: مشفق
*چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان ( کحن/ کهن/ کوهن) مکن.
جواب: کهن
*دوستی ایشان به مردمی و (احصان/ اهسان/احسان)تازه نگه دار.
جواب: احسان

 

جواب صفحه 77 نگارش ششم

2 مانند نمونه، با واژه های داده شده، چهار واژه ی جدید بسازید.
جواب: املا و واژه آموزی صفحه 76

 

3 مانند نمونه کامل کنید.

همی+رفت=همی رفت،یعنیبرفت
همی+روم=همی روم،یعنیمی روم
همی+زنم=همی زنم،یعنیمی زنم
همی+خندید=همی خندید،یعنیبخندید(خندید)

 

جواب صفحه 78 نگارش ششم

1 متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
ناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

2 از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید.
جواب: من از دوست خود انتظار دارم که با من صادق باشد ،به من دروغ نگوید بامن تعارف نداشته باشد وبه مردم و بزرگتر از خود و به خصوص پدر و مادرش احترام بگذارد.با هدف باشد ، امانتدار باشد ، راستگو باشد . در غم و شادی کنار من باشد ومن را تنها نگذارد . اگر زمانی من به او رازی گفتم او به دیگران نگوید.

 

3 در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن

جواب های بیشتر از دوستان همگام درس:

جواب: 1- کمک گرفتن از افکار دیگران
2- شناسایی خطاها
3- دستیابی به راهکار مناسب
4- پیشگیری از پشیمانی
و نیز فرمودند:
5- مبارزه با تکبر و استبداد نظر
6- هدایتگری
7- کامروایی
با کسانی که از ما بزرگترند مثل پدر و مادر، دایی، عمو ، معلمین، مشاوران و…

جواب: : ماباید از بزرگ تر ها که بیش از مامی دانند بپرسیم تا دچار مشکل و دردسر نشویم

جواب: : مشورت نکردن باعث ضعف انسان میشود کسی که مشورت میکند از عقل کامل آن است

جواب: : مشورت کردن در کارها نشانی ی اندیشه ی قوی کامل بودن عقل انسان و پیش بینی در امور کا رهاست زیرا هر کسی دانشی دارد

جواب: : مشورت کردن خیلی فایده ها دارد که اگر ما با کسی مشورت کنیم می توانیم در باره ی آن موضوع خوب فکرکنیم ما میتوانیم هم با پدر و مادر مشورت کنیم و اگر آن مضوع به دیگران هم ربط داشت می توانیم با کسانی دیگرهم مشورت کنیم

جواب: : مشورت کردن فایده های زیادی دارد ما اگر بادیگران مشورت کنیم با عث می شود که درکاری که می خواهیم انجام دهیم موفق شویم و ما با ید با بزرگ تر ها مشورت کنیم مانند معلم مادر پدر معاون اجرایی مدیر و غیره.

 

کارگاه نویسندگی صفحه 79 نگارش ششم

1 خاطره ی اوّلین روز مدرسه و پیدا کردن اولیّن دوست خود را در دو بند بنویسید.
برعهده شما میباشد اما چند نمونه در زیر برای شما اماده کرده ایم

کارگاه نویسندگی صفحه 79 نگارش ششم

جواب: : روز اول مدرسه یا مادرم به سمت مدرسه حرکت کردیم آنجا با دوستم که در پیش دبستانی آشنا شدم در یک مدرسه بودیم و ما خوشحال بودیم خلاصه برای کلاس چهارم از هم جدا شدیم ولی در یک مدرسه دیگر با یک دخت. آشنا شدم اون زهرا بهرامی بود که الان که کلاس شیشمم با هممیم و از هن جدا نخواهیم شد.

جواب: : من ابتدا وقتی که به کلاس رسیدم میز یکیمونده به اخر نشستم یک بغل دستی پرو داشتم وقتی اسمم راخواندند فکر کردم می خواهند دعوام کنند اما بعد از دوبار گفتم حاضر زنگ تفریح خورد من با خواهرم رفتم که دوست هایی داشت که من را فقط بغل می کردند خواهرم رفت و من را با دوست هایش تنها گذاشت من با دوست های خواهرم خیلی بازی کردم بدین ترتیب دوست های خواهرم دوست های من هم شدند.

جواب: : هنوز مدرسه از راه نرسیده بود. ومن منتظرش بودم، و بعد از یک ماه، فردا صبح اولین روز مدرسه بود من و مادرم صبح به طرف مدرسه روانه شدیم آن روز بهترین روز مدرسه بود ویک خاطره ی به یادمانییعنی پیدا کردن رفیقی که هم درد وبا احساس اون برام یک خواهر بود
ومن اونو به عنوان یک خواهر انتخاب کردم خواهر گلم دوست دارم.

جواب: :‌من لحظه شماری می کردم که روز مدرسه فرابرسد تا اینکه فرارسید مادرم از زیر قرآن ردم کرد و پدرم رسید و گفت انشاءالله موفق باشی و به مدرسه من را رساند و من وارد حیاط مدرسه شدم و رفتم تو کلاس با دوست های خوبی دوست شدم و تا حالا کلاس ششم هستم دوست هستیم.

 

2 ضرب المثل «تا پول داری رفیقتم، قربان ِ بند کیفتم»  را در چند سطر توضیح دهید
جواب: بعضی از انسان ها در دوستی فقط به دنبال منفعت خود هستند بنابراین تا زمانی که بدانند از دوستی با کسی سودی می‌برند دوست می مانند اما هنگامی که متوجه شدند دوستانشان هیچ منفعتی به آنها نمی رساند او را تنها میگذارند و دیگر با او دوستی نمی کنند.

نمونه های دیگر:

جواب: : یعنی ما برای پول با دیگران دوست می شویم وقتی بی پول می شود دوستی تمام می شود.

جواب: : تاپول داری همه نوکرتن ولی وقتی به کمکشان نیاز داری همه از کنارت میرن.

جواب: : یعنی این پول دوستی آورد نه خودت.

جواب: : دوستی بعضی از افراد به خاطر این است که از دیگران سوء استفاده کنند و به دنبال نفع خودشان هستند و در غم ها با ما همدل نیستند بلکه تنها به خاطر مفعت خودشان در شادی ها شریکند.

جواب: : تا پولداری همه دوست دارن و باهات دوستن ولی وقتی بی پولی همه ولت می کنن.

جواب: : یعنی اگر پول داشته باشی رفیق هم داری و اگر پول نداشته باشی رفیق هم نداری.

جواب: : یعنی اگر تا زمانی انسان پول دارد همه به دیدار او میروند.

آرزو کامیاب : تا پول داری نوکری تو را می کنند ولی وقتی به کسی نیاز داری کسی کمکت نمی کند.

جواب: : اگر کسی دوستی داشته باشد که دارایی زیادی داشته باشد،مثل برادر به او می چسبد اما اگر هیچ دارایی نداشته باشد او را کنار می گذارد.